Select Page

Author: aof

เด็กลาดกระบังเหมา 3 ผลงาน สร้างบ้านอยู่กับน้ำ รับมือน้ำท่วม

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกที่ส่งผลให้อุณหภูมิบนผิวโลกสูงขึ้น หรือที่เรียกว่า...

Read More

มัจฉานุ ยานสะเทินน้ำสะเทินบก ฝีมือเด็กไทย นศ.พระจอมเกล้าฯ

ทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง...

Read More