Select Page

Author: ning

“จากพื้นที่รกร้างในชุมชนแออัด สู่สวนหย่อมที่พักผ่อนหย่อนใจ เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้และด้อยโอกาส”

ชมย้อนหลัง Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ชุดพิเศษ “เถลิงกษัตราธิราช...

Read More

“สร้างความสุขให้ชุมชนวัดสุวรรณาราม ด้วยบ้านและสวนสวย จากโครงการของกองทัพภาคที่ 1 และผู้สนับสนุน”

ชมย้อนหลัง Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ชุดพิเศษ “เถลิงกษัตราธิราช...

Read More

“โครงการรับ-ส่ง ผู้ป่วยติดเตียงที่ด้อยโอกาสเพื่อพบแพทย์ ของกองทัพภาคที่ 1 ร่วมกับ กทม.สนองพระราโชบายจิตอาสาฯ”

ชมย้อนหลัง Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ชุดพิเศษ “เถลิงกษัตราธิราช...

Read More

“กองทัพภาคที่ 1 ร่วมบรรเทาทุกข์ให้ครอบครัวผู้ป่วยติดเตียงสนองพระราโชบายจิตอาสาฯ”

ชมย้อนหลัง Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ชุดพิเศษ “เถลิงกษัตราธิราช...

Read More