Select Page

Category: S.VIDEO

“ภาษาไทยคือหัวใจของการศึกษา และพระราชดำริในการพัฒนาเด็กในถิ่นทุรกันดาร ของสมเด็จพระเทพรัตนฯ”

ชมย้อนหลังรายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน : “ภาษาไทยคือหัวใจของการศึกษา...

Read More

“เรียนรู้ปัญหาการพูดช้า และกระตุ้นพัฒนาการเด็กด้วยเวชศาสตร์การสื่อความหมาย”

ชมย้อนหลังรายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน : “เรียนรู้ปัญหาการพูดช้า...

Read More
Loading