Select Page

Training Course

เปิดรับสมัคร ปี 2556 หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่องานโทรทัศน์


———————————————————————————————————————————————————————-
ก้าวเข้าสู่ปีใหม่ 2553 นี้ด้วยความมั่นใจ พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงในอาชีพและสังคมกับหลักสูตรฝึกอบรมพิเศษเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร

ขอเชิญทุกท่านที่รักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง


ภาพการบรรยายกาศการฝึกอบรม

 

“Smart Presentation 1”

โดย คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง

เจ้าของรางวัลผู้ประกาศข่าวยอดเยี่ยมจากหลายสถาบัน
ผู้มีประสบการณ์ในงานโทรทัศน์และการฝึกอบรมมากว่า 10 ปี
อบรมเชิงปฏิบัติการเข้มข้น เห็นผลในเวลาอันรวดเร็ว
การฝึกปฏิบัติจริง

บรรยากาศ การอบรมทักษะการพูด

หลักสูตรฝึกอบรมพิเศษเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร 

“Smart Presentation 1”

โดย คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง 

……………………………………

ตารางการฝึกอบรม

 

วัน

 เวลา      เนื้อหาและกิจกรรม  หมายเหตุ
(1)วันอาทิตย์ที่…………… 09:00 น.-12:00 น.  – ปรับบุคลิกภาพเบื้องต้นเพื่อต้อนรับชีวิตใหม่-การแนะนำตัวให้เป็นที่ประทับใจ-Voice Training  
  12:00 น.-13:00 น. (พักรับประทานอาหารกลางวัน)  
  13:00 น.-16:00 น.  -Voice Training-การอ่านออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขรวิธี-การอ่านข่าวเบื้องต้น  
(2)วันอาทิตย์ที่…………… 09:00 น.-12:00 น.  -Voice Training-การอ่านออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขรวิธี-การอ่านข่าวเบื้องต้น  
  12:00 น.-13:00 น. (พักรับประทานอาหารกลางวัน)  
  13:00 น.-16:00 น.  -Voice Training-การเล่าเรื่อง-การจับประเด็น-การเล่าข่าว  
(3)วันอาทิตย์ที่…………… 09:00 น.-12:00 น. -Voice Training-การเป็นพิธีกร  
  12:00 น.-13:00 น. (พักรับประทานอาหารกลางวัน)  
  13:00 น.-16:00 น.  ทบทวนการอ่านข่าว,เล่าข่าวและการเป็นพิธีกร  
(4)วันอาทิตย์ที่…………… 09:00 น.-12:00 น. นำเสนอผลงาน บันทึก DVD
  12:00 น.-13:00 น. (พักรับประทานอาหารกลางวัน)  
  13:00 น.-16:00 น. นำเสนอผลงาน บันทึก DVD
  16:00 น.-17:00 น. พิธีปิดการอบรม  

 

รับเพียงคอร์สละ 20 ท่านเท่านั้น!!!
นอกจากนี้ยังรับจัดคอร์สพิเศษในองค์กร วันธรรมดา หลักสูตร 3 ชั่วโมง 1-2 วัน,วันอาทิตย์เต็มวัน
ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2258-7455, 08-7353-1551