Select Page

Tag: คนตาบอด

ก้าวสู่สังคมบูรณาการด้วยการพัฒนาเว็บไซต์ ให้เป็นเว็บไซต์แบบ Universal Design

ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงษ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เปิดเผยกับเว็บไซต์...

Read More

ร่วมรณรงค์ให้ทุกเว็บไซต์พัฒนาเป็นเว็บไซต์ให้ทุกคนเข้าถึงได้

ในปัจจุบันนี้เว็บไซต์ซึ่งเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก...

Read More
Loading