Select Page

Tag: ทรัพยากรน้ำ

“อีสท์ วอเตอร์” รวมพลังทำอุทยานเรียนรู้ ผุดห้องสมุดมีชีวิตเพื่อเด็ก

“อีสท์ วอเตอร์” จับมือ อบจ.ระยอง และทีเค พาร์ค รวมพลังจัดตั้งอุทยานแห่งการเรียนรู้ระยอง หรือ...

Read More

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องน้ำ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นที่ยอมรับนับถือกันโดยทั่วไปว่าพระองค์คือ ปราชญ์ในเรื่องน้ำของแผ่นดินอย่างแท้จริง ตลอดระยะเวลาอันยาวนานของการทรงงานหนักตรากตรำอย่างไม่เคยทรงหยุดหย่อนนั้น งานพัฒนาที่สำคัญยิ่งของพระองค์คือ...

Read More
Loading