Select Page

Tag: พลังงานทดแทน

“ตามรอยศาสตร์พระราชา เยือนแหล่งเรียนรู้การพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในระดับสากล”

ชมย้อนหลังรายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน : ตามรอยศาสตร์พระราชา...

Read More

เมืองต้นแบบประหยัดพลังงาน Chiang Mai World Green City

เชียงใหม่เวิล์ดกรีนซิตี้ คือ ชุมชนต้นแบบเพื่อความอยู่รอดในอนาคต ซึ่งจะเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนไทยให้สามารถเผชิญได้กับทุกสภาวการณ์ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ฟื้นฟูเศรษฐกิจและภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน...

Read More

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องพลังงานทดแทน

โครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพร­ะเจ้าอยู่หัวด้านพลังงาน ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย­่างกว้างขวาง ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล ทรงศึกษาค้นคว้า และทรงริเริ่มการพัฒนาเชื้อเพลิงจากวัสดุท­างการเกษตร เป็นเวลานานร่วม...

Read More
Loading