Select Page

Tag: รับสารนักเรียน

เปิดประตูการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม สำหรับนักเรียนในโลกเงียบด้วยสื่อ “มัลติพอยท์”

ด้วยแรงบันดาลใจของครูเล็กๆ คนหนึ่งบวกกับแรงสนับสนุนจากเพื่อนครูและผู้บริหาร...

Read More
Loading