Select Page

Tag: สำนักสงฆ์

เตือนบวชเณรฤดูร้อนระวังถูกหลอกออกเรี่ยไรเงิน

หัวหน้าพระวินยาธิการ (ตำรวจพระ) ในเขตกรุงเทพฯ ระบุ ยังไม่เคยเกิดขึ้นในเขตกรุงเทพฯ เตือนผู้ปกครองควรที่จะต้องไปดูให้ถึงที่ เกรงจะถูกหลอก…           กรณีพระบุญช่วย ปัญญาวโร จากสำนักสงฆ์ เอราวัณ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี อายุ 70 ปี...

Read More
Loading