Select Page

Tag: เฉลิมพระเกียรติ

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องพลังงานทดแทน

โครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพร­ะเจ้าอยู่หัวด้านพลังงาน ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย­่างกว้างขวาง ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล ทรงศึกษาค้นคว้า และทรงริเริ่มการพัฒนาเชื้อเพลิงจากวัสดุท­างการเกษตร เป็นเวลานานร่วม...

Read More

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องลม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ก่อเกิดประโยชน์นานับปการต่อพสกนิกรทั่วประเทศ ดังเช่นพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงออกแบบเรือใบให้สามารถสู้คลื่นลม  ไม่ได้เฉพาะแสดงถึงเพียงเรื่องกีฬาเท่านั้น...

Read More

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องน้ำ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นที่ยอมรับนับถือกันโดยทั่วไปว่าพระองค์คือ ปราชญ์ในเรื่องน้ำของแผ่นดินอย่างแท้จริง ตลอดระยะเวลาอันยาวนานของการทรงงานหนักตรากตรำอย่างไม่เคยทรงหยุดหย่อนนั้น งานพัฒนาที่สำคัญยิ่งของพระองค์คือ...

Read More
Loading