Select Page

TV Production

ผลงานการผลิตรายการโทรทัศน์ บริษัท ไลท์นิ่ง โปรดักชั่น จำกัด

ปี พ.ศ.2550-2551 

ชื่อรายการ/ผลงาน : รายการ “Track Day” Volume 1-6 DVD 6 ชุด และบางส่วนในเว็บไซต์ www.euroclubrace.com

จำนวน : 6 ตอน 

ลูกค้า : เว็บไซต์ www.euroclubrace.com 

ปี พ.ศ.2551

ชื่อรายการ/ผลงาน : สารคดีชุด “พระเมรุ : ศิลปะชั้นสูงบนแผ่นดินสยาม” ออกอากาศท้ายรายการข่าว “เที่ยงวันทันเหตุการณ์”

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เดือนกันยายน-พฤศจิกายน

จำนวน :  30  ตอน 

ลูกค้า : บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

ปี พ.ศ.2551

ชื่อรายการ/ผลงาน : รายการ”เยาวชนพอดี โรงเรียนพอเพียง” ปีที่ 8 ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7

จำนวน :  44  ตอน 

ลูกค้า : บริษัท ชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ปี พ.ศ.2552-2553

ชื่อรายการ/ผลงาน : รายการตี่ลี่ฮวงจุ้ย แฟมิลี่

ออกอากาศทางสถานี TATV( True Vision 104) ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00 – 14.00 น.และออกอากาศซ้ำวันเสาร์เวลา 13.00- 14.00 น .

จำนวน :  ….. ตอน 

ลูกค้า : อ.จิระ จิระเจริญเวศน์

ปี พ.ศ.2552

ชื่อรายการ/ผลงาน : รายการ”เยาวชนพอดี โรงเรียนพอเพียง” ปีที่ 9 ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 และ ททบ.5

จำนวน :  40  ตอน

ลูกค้า : บริษัท ชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ปี พ.ศ.2553

ชื่อรายการ/ผลงาน : รายการ”เยาวชนพอดี โรงเรียนพอเพียง” ปีที่ 10 ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 และ ททบ.5

จำนวน :  …..  ตอน

ลูกค้า : บริษัท ชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ปี พ.ศ.2554

ชื่อรายการ/ผลงาน : รายการ”เยาวชนพอดี โรงเรียนพอเพียง” ปีที่ 11 ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 และ ททบ.5

จำนวน :  …..  ตอน

ลูกค้า : บริษัท ชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ปี พ.ศ.2554

ชื่อรายการ/ผลงาน : สารคดีชุด “พยุหยาตราชลมารค เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา”

ออกอากาศท้ายรายการข่าวพระราชสำนัก สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 

จำนวน :  …..  ตอน

ลูกค้า :  บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

ปี พ.ศ.2554 (มีนาคม – ตุลาคม) 

ชื่อรายการ/ผลงาน : รายการสิงห์ทัศนา ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมหาดไทย ชาแนล ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 07:00น.-08:00น.

จำนวน :  175  ตอน

ลูกค้า :  กระทรวงมหาดไทย

ปี พ.ศ.2554

ชื่อรายการ/ผลงาน : สารคดี ชุด “เยาวชนคิดดี ทำดี 84 โครงการ กับครอบครัวข่าว 3” ออกอากาศช่วงรายการข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์

จำนวน :  84 ตอน

ลูกค้า :  บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

กรกฎาคม พ.ศ.2556 – สิงหาคม พ.ศ. 2557

ชื่อรายการ/ผลงาน : รายการ วาไรตี้ทูเดย์ บาย สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์

ทุกวันจันทร์ –วันศุกร์ เวลา 08:53น.-08:58น.

จำนวน :  209  ตอน

ลูกค้า : 

-สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อปรัสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)

-บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

-กรมที่ดิน

-กรมการพัฒนาชุมชน

-บริษัท พีทีทีโกบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

-กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

มิถุนายน พ.ศ.2557- พ.ศ.2562

ชื่อรายการ/ผลงาน : รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ ขยันยิ่ง

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล ช่อง 3 family ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 16:00น. – 16:30น.

และวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 23:30น. – 24:00น.

จำนวน :  ……. ตอน

ลูกค้า : บริษัท สำนักข่าว บีอีซี จำกัด

ตุลาคม พ.ศ.2557- มกราคม พ.ศ.2558

ชื่อรายการ/ผลงาน : รายการ CAN DO หนูทำได้ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ดิจิทัล ช่อง MCOT Family

จำนวน :  89 ตอน 

ลูกค้า : บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

มกราคม พ.ศ.2561-มีนาคม พ.ศ.2561

ชื่อรายการ/ผลงาน : Insight กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง

จำนวน 11 ตอน

ลูกค้า : –

ธันวาคม พ.ศ.2562 – พฤษภาคม พ.ศ.2564

ชื่อรายการ/ผลงาน :  เล่าเรื่องไทย  ๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง

จำนวน ….. ตอน

ลูกค้า : บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

……………………………………………………………………………….

การจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของบริษัท สายสวรรค์ เว็บไลฟ์ จำกัด

ปี พ.ศ.2554  

ชื่อโครงการ : “โครงการเยาวชนคิดดี ทำดี 84 โครงการกับครอบครัวข่าว 3” เพื่อจุดประกายให้เยาวชนทั่วประเทศได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างลึกซึ้ง

และน้อมนำแนวพระราชดำริต่างๆมาสร้างสรรค์เป็นโครงการของเยาวชนเองต่อไป

รูปแบบโครงการ : รอบที่ 1 จัดกิจกรรมโรดโชว์และเวทีเสวนาสร้างแรงบันดาลใจเรื่องพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปฏิบัติเพื่อปวงชนชาวไทย  ในพื้นที่ 10 จังหวัด โดยแบ่งตามภูมิภาคดังนี้

1.กรุงเทพมหานคร 2.ภาคเหนือตอนบน 3.ภาคเหนือตอนล่าง 4.ภาคกลาง 5.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 6.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 7.ภาคตะวันออก 8.ภาคตะวันตก 9.ภาคใต้ตอนบน 10.ภาคใต้ตอนล่าง

รอบที่ 2 จัดเวทีประกวดโครงการเยาวชนคิดดี ทำดี 84 โครงการกับครอบครัวข่าว 3 ทั้ง 10 ภูมิภาคข้างต้น  เพื่อเฟ้นหา 84 โครงการที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม อาทิ โครงการที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการที่พัฒนาสังคมและชุมชน โครงการที่ส่งเสริมการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการที่อนุรักษ์และเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และโครงการที่สร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ เป็นต้น จากนั้นทั้ง 84 โครงการก็จะนำไปสู่การลงพื้นที่ผลิตสารคดีโทรทัศน์ต่อไป

ลูกค้า : บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

ปี พ.ศ.2556

ชื่อโครงการ : “โครงการเสม็ดสวย” เพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวเกาะเสม็ด จ.ระยอง หลังเกิดวิกฤตการน้ำมันรั่ว

รูปแบบโครงการ : กิจกรรมที่ 1 “ทัวร์ทำบุญ ทอดกฐิน กินซีฟู้ด” (ไปเช้า-เย็นกลับ) เป็นกิจกรรมรับสมัครผู้ชมรายการ “วาไรตี้ ทูเดย์ บาย สายสวรรค์ ขยันยิ่ง”  ไปทอดกฐิน และชมความงามของเกาะเสม็ด อีกทั้งยังทานซีฟู้ดที่เกาะเสม็ด เพื่อเน้นย้ำว่าเกาะเสม็ดกลับมาสวยและอาหารทะเลปลอดภัยแล้ว

 

กิจกรรมที่ 2 “เสม็ด สมาร์ท สไมล์”  (2 วัน 1 คืน )  เป็นกิจกรรมรับสมัครผู้ชมรายการ “วาไรตี้ ทูเดย์ บาย สายสวรรค์ ขยันยิ่ง” ที่สนใจการถ่ายภาพสวยด้วยสมาร์ทโฟน ร่วมเดินทางไปเกาะเสม็ดเวิร์คช้อปกับวิทยากรมืออาชีพสอนถ่ายภาพสวยด้วยสมาร์ทโฟน จากนั้นก็พาไปชมทัศนียภาพจุดต่างๆของเกาะเสม็ด เพื่อถ่ายรูปมาประกวดกัน และประกาศผลช่วงค่ำในงานปาร์ตี้ริมหาด

 

กิจกรรมที่ 3 “เสม็ดหวาน” (2 วัน 1 คืน )  เป็นกิจกรรมรับสมัครผู้ชมรายการ “วาไรตี้ ทูเดย์ บาย สายสวรรค์ ขยันยิ่ง” ที่เป็นคู่สามีภรรยามาเติมความหวานให้กันและกันที่เกาะเสม็ด เพื่อชมทัศนียภาพที่สวยงาม และทานอาหารทะเลสด อร่อย พร้อมที่พักสุดหรู

ลูกค้า : บริษัท พีทีที โกบอล เคมิคอล จำกัด

ปี พ.ศ.2556

ชื่อโครงการ :  “โครงการค่ายครอบครัวสุขภาพดี” ( Healthy Family Camp) เพื่อร่วมรณรงค์ให้คนไทยดูแลสุขภาวะให้ครบทั้ง 4 มิติ ผ่านตัวแทนครอบครัวที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 ครอบครัว และนำเสนอผ่านรายการ “วาไรตี้ ทูเดย์ บาย สายสวรรค์ ขยันยิ่ง” ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ และสื่อสังคมออนไลน์ ครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆที่ไม่พึงประสงค์ กลายเป็นครอบครัวที่มีสุขภาวะครบทั้ง 4 มิติ  เสริมสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว และถ่ายทอดไปสู่ครอบครัวอื่นๆต่อไป

รูปแบบโครงการ :  กิจกรรมนี้ รับสมัครผู้ชมรายการวาไรตี้ ทูเดย์ บาย สายสวรรค์ ขยันยิ่ง เป็นครอบครัว พ่อ แม่ ลูก มาทำกิจกรรมร่วมกัน 3 วัน 2 คืน ณ เฮฟเว่นแคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย

-การทดสอบสมรรถภาพทางกาย/วัดน้ำหนัก-ส่วนสูง  

-เวิร์คช็อปการทำอาหารว่างเพื่อ สุขภาพและควบคุมน้ำหนัก

-กิจกรรมปลูกผักสวนครัว

-กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครอบครัว

-ตักบาตรรับอรุณ

-ออกกำลังกายด้วยยางยืด

-ฟังบรรยายธรรม เรื่อง ครอบครัวหัวใจธรรมะ

-กิจกรรมสันทนาการ “การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในครอบครัว”

-ฟังบรรยายเรื่องการดูแลสุขภาพจิตในครอบครัวและกิจกรรมหัวเราะบำบัด

-การฝึกโยคะเบื้องต้นสำหรับครอบครัว

-รำกระบอง

ลูกค้า :  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ปี พ.ศ.2557

ชื่อโครงการ : “FAMILY  FESTIVAL  สุขสันต์วันสงกรานต์ เทศกาลแห่งครอบครัว”  กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสเปิดตัวช่อง 3 family ทีวีดิจิทัล ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน (13-15 เมษายน 2557)

รูปแบบโครงการ : กิจกรรมกลางแจ้ง ณ ลานพาร์ค พารากอน มีการแสดงของดาราศิลปินจากช่อง 3 และเล่นเกมส์ชิงรางวัล อีกทั้งยังมีบูธต่างๆให้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้วย 

ลูกค้า : บริษัท สำนักข่าวบีอีซี จำกัด

…………………………………………………………………………….

ปี 2557

ชื่อผลงาน : รายการ  LIGHTNING TALK กับสายสวรรค์ ขยันยิ่ง 
เนื้อหา :  วาไรตี้ทอล์คโชว์ที่มุ่งนำเสนอเรื่องราวที่ใกล้ตัว ตรงประเด็น โดนใจ และให้พลังบวก ผ่านมุมมองและประสบการณ์ชิวิตที่มีคุณค่าของแขกรับเชิญแต่ละท่าน จากหลากหลายประสบการณ์ และปัจจุบันปรับเนื้อหาเป็นวาไรตี้ทอล์คเชิงข่าว กับเนื้อหาสาระที่เข้มข้น เกาะติดสถานการณ์ และความเคลื่อนไหวสำคัญของสังคมที่คุณผู้ชมต้องไม่พลาด!!! ทางช่อง 3 family (ช่อง13) 

ช่องทางนำเสนอ:  ออกอากาศทุกวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 16:00น.-16:30น.  และวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 23:30น.-24:00น. ทางช่อง13 family

ปีที่ผลิต : เริ่มออกอากาศ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2557 ถึง พ.ศ.2562

ตัวอย่างรายการ

ปี 2557

ชื่อผลงาน : รายการ แคนดู หนูทำได้ (CAN DO หนูทำได้)
เนื้อหา :  รายการเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะเด็กเล็ก 7 ด้าน ทั้ง ฟัง ท่อง ร้องเพลง เล่น เล่า อ่าน และการลงมือทำ
ช่องทางนำเสนอ:  รายการ แคนดู หนูทำได้ (CAN DO หนูทำได้) ออกอากาศทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09:00น.-10:00น. ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง MCOT Family 

ปีที่ผลิต :  เดือน ……… 2557 – 17 เมษายน 2558 

ตัวอย่างรายการ


     
 https://www.youtube.com/watch?v=96ggzm8Rs-w

https://www.facebook.com/candonoodhamdai/videos/780638551992796/

https://www.youtube.com/watch?v=UfP0Jtg-kR4

ชื่อผลงาน : รายการวาไรตี้ ทูเดย์ บาย สายสวรรค์ ขยันยิ่ง
เนื้อหา :  วาไรตี้ครบรส เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ
ช่องทางนำเสนอ:  รายการวาไรตี้ ทูเดย์ บาย สายสวรรค์ ขยันยิ่ง   รายการวาไรตี้ยามเช้าสำหรับทุกคนในครอบครัว  ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์  

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:53 น.-08:58 น. ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 จนถึงปัจจุบัน

ตัวอย่างรายการวันจันทร์
แนวคิดรายการวันจันทร์ : ตามรอยพระราชา ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ชีวิตมีความสุขอย่างยั่งยืน

     คลิป วิดีโอ ตัวอย่างรายการวันจันทร์ :

ตัวอย่างรายการวันอังคาร
     แนวคิดรายการวันอังคาร : เรียนรู้เรื่องพลังงาน รณรงค์ลดโลกร้อน และอยู่อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     คลิป วิดีโอ ตัวอย่างรายการวันอังคาร :

ตัวอย่างรายการวันพุธ
แนวคิดรายการวันพุธ :พัฒนาคุณภาพชีวิต ดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต และบุคลิกภาพที่โดดเด่น

     คลิป วิดีโอ ตัวอย่างรายการวันพุธ :

ตัวอย่างรายการวันพฤหัสบดี
แนวคิดรายการวันพฤหัสบดี : ชี้ช่องทางสร้างความมั่งคั่ง การลงทุนให้ถูกวิธี   เพื่อสร้างอิสรภาพทางการเงิน และสุขสบายวัยเกษียณ

     คลิป วิดีโอ ตัวอย่างรายการวันพฤหัสบดี :

ตัวอย่างรายการวันศุกร์
     แนวคิดรายการวันศุกร์ : รื่นรมย์กับศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่งดงาม เรียนรู้วิถีไทย เข้าใจวิถีอาเซียน
     คลิป วิดีโอ ตัวอย่างรายการวันศุกร์ :

ชื่อผลงาน : สารคดีชุด “พยุหยาตราชลมารค เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา”
เนื้อหา : เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2554 ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มี พระราชพิธีพยุหยาตราชลมารค ในการเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวราราม สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จึงขอนำเสนอสารคดีชุด “พยุหยาตราชลมารค เฉลิมพระ เกียรติ 84 พรรษา”
ลูกค้า : บ.บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด
ช่องทางนำเสนอ : ท้ายรายการข่าวพระราชสำนัก สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ทุกวันจันทร์-ศุกร์
ปีที่ผลิต/ออกอากาศ : พ.ศ.2554
ชื่อผลงาน : สารคดีชุด “พระเมรุ:ศิลปะชั้นสูงบนแผ่นดินสยาม”
เนื้อหา: การสร้างพระเมรุและเครื่องประกอบต่างๆ ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 14-19 พฤศจิกายน 2551
จำนวนตอน: 30 ตอน
ลูกค้า: บ.บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด
ช่องทางนำเสนอ: ท้ายรายการข่าว “เที่ยงวันทันเหตุการณ์” สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เดือนกันยายน-พฤศจิกายน พ.ศ.2551
ปีที่ผลิต/ออกอากาศ: พ.ศ.2551

ชื่อผลงาน : รายการ”เยาวชนพอดี โรงเรียนพอเพียง”

เนื้อหา: โครงการแคมป์สนุกคิดกับชินคอร์ป ปีที่ 9 พ.ศ.2552 ตอน “เยาวชนพอดี โรงเรียนพอเพียง”

จำนวนตอน: 40 ตอน

ลูกค้า: บ.ชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน

ช่องทางนำเสนอ: ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7 และ ททบ.5

ปีที่ผลิต/ออกอากาศ: พ.ศ.2552 

ชื่อผลงาน : รายการ”เยาวชนพอดี โรงเรียนพอเพียง”

เนื้อหา: โครงการแคมป์สนุกคิดกับชินคอร์ป ปีที่ 8 พ.ศ.2551 ตอน “เยาวชนพอดี โรงเรียนพอเพียง”

จำนวนตอน: 44 ตอน

ลูกค้า: บ.ชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน

ช่องทางนำเสนอ: ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7

ปีที่ผลิต/ออกอากาศ: พ.ศ.2551ชื่อผลงาน : “Track Day” Volume 1-6
เนื้อหา: กิจกรรมฝึกทักษะและแข่งขันการขับรถในสนามแข่งรถชื่อดัง ด้วยบรรยากาศสนุกสนานเต็มไปด้วยมิตรภาพของชาวยูโรคลับเรซ
จำนวนตอน: Volume 1-6
ลูกค้า: เว็บไซต์ www.euroclubrace.com
ช่องทางนำเสนอ: DVD 6 ชุด และบางส่วนในเว็บไซต์ www.euroclubrace.com
ปีที่ผลิต/ออกอากาศ: พ.ศ.2550-2551

ชื่อผลงาน : รายการตี่ลี่ฮวงจุ้ย แฟมิลี่

เนื้อหา:รายการที่มุ่งเผยแพร่ศาสตร์ตี่ลี่ ฮวงจุ้ย หรือภูมิปัญญาในการจัดสรรสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยให้มีสุขภาพดี เสริมโชคลาภและบารมี โดยซินแสจิระ จิรเจริญเวศน์ และคุณธนวันต์ จิรเจริญเวศน์

ลูกค้า: อ.จิระ จิระเจริญเวศน์
ช่องทางนำเสนอ: รายการตี่ลี่ฮวงจุ้ย แฟมิลี่ ออกอากาศทางสถานี TATV( True Vision 104) ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00 – 14.00 น.และออกอากาศซ้ำวันเสาร์เวลา 13.00- 14.00 นและบางส่วนในเว็บไซต์ www.teeleefamily.com ปีที่ผลิต/ออกอากาศ: พ.ศ.2552 -2553