Select Page

วัดประจำรัชกาล

รายการ ‘เล่าเรื่องไทย ๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง’ ตอน วัดประจำรัชกาล ออกอากาศวันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ทางยูทูป : เล่าเรื่องไทย ๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง

เล่าเรื่องไทย ๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอนนี้จะเล่าถึงแนวคิดการสร้างวัดประจำรัชกาล ซึ่งการสร้างวัดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการทำนุบำรุงพุทธศาสนา โดยการสร้างวัดแต่โบราณนั้นมีวัตถุประสงค์ให้เป็นวัดประจำตระกูล เป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลและบรรจุอัฐิธาตุของคนในวงศ์ตระกูล รวมทั้งเป็นอนุสรณ์แห่งเหตุการณ์ และการรำลึกถึงตัวบุคคล การสร้างวัดเกิดจากความศรัทธาและความเชื่อเรื่องบุญเรื่องกรรม ประการสำคัญถือว่าการสร้างวัดได้บุญกุศลอย่างยิ่ง ในส่วนของพระเจ้าแผ่นดิน หรือพระมหากษัตริย์ไทยที่เป็นพุทธมามกะ และอัครศาสนูปถัมภกนั้น เป็นคตินิยมที่จะสร้างวัดประจำรัชกาลซึ่งมีมาแต่โบราณ ดังนั้นพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ จึงมีวัดประจำรัชกาล แต่ก็ไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการ ประชาชนต่างเรียกขานกันไปเองด้วยเหตุต่างๆกัน เช่น เป็นวัดที่ทรงสร้าง วัดที่ทรงผูกพันให้ความสำคัญกับวัดนั้นเป็นพิเศษ หรือเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชสรีรังคาร พระมหากษัตริย์บางพระองค์แม้ไม่ได้ทรงสร้างวัด ก็มีวัดประจำรัชกาลได้ เพราะถือกันว่าทรงเป็นพุทธมามกะและองค์ศาสนูปถัมภกตามประเพณีและตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เล่าเรื่องไทย ๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ในตอนนี้ จึงขอเรียบเรียงเรื่องของวัดสำคัญ ๆ ที่ถือว่าเป็นวัดประจำรัชกาลของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ หรือเป็นวัดที่มีความสำคัญโดดเด่นอย่างมากในแต่ละรัชกาลจนผู้คนรำลึกเชื่อมโยงถึงพระมหากษัตริย์ในรัชกาลนั้น ๆ

รายการ “เล่าเรื่องไทยๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง” : เป็นรายการที่มุ่งให้ความรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรม ภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี ประวัติศาสตร์ และเกร็ดความรู้เรื่องไทยๆ ที่เพลิดเพลินย่อยง่าย เสริมสร้างความรักและภูมิใจในความเป็นไทย ดำเนินรายการโดย คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง ผู้ประกาศข่าวและพิธีกร ที่รักในศิลปวัฒนธรรมไทย และจะพาคุณไปสัมผัสความงามในวิถีไทยที่หลากหลายและลึกซึ้งกว่าเดิม

About The Author

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.