Select Page

ตอนที่ ๑ ‘พระประวัติและการศึกษาด้านการทหารเรือจากประเทศอังกฤษ’

รายการเล่าเรื่องไทย ๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ชุดพิเศษ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  ตอนที่ ๑ ‘พระประวัติและการศึกษาด้านการทหารเรือจากประเทศอังกฤษ’ ออกอากาศวันเสาร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ทางยูทูป : เล่าเรื่องไทยๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง

“กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ฯ”เป็นใคร ทรงสร้างคุณูปการให้กับคนไทยและประเทศไทยด้านไหน อย่างไร อะไรคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้พระองค์ได้รับการยกย่อง เทิดทูน เคารพสักการะอย่างกว้างขวาง แม้พระองค์ได้สิ้นพระชนม์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๖๖ ซึ่งล่วงมาจวนจะถึง ๑๐ ทศวรรษหรือ ๑๐๐ ปี ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ นี้แล้ว เล่าเรื่องไทย ๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ในตอนแรกนี้จะเล่าถึงพระประวัติเมื่อครั้งทรงพระเยาว์จนถึงการเดินทางไปทรงศึกษาที่ยุโรป พร้อมกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนเทพทวาราวดี ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมชนกนาถ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้พระองค์ทรงศึกษาวิชาการทหารเรือและทรงรับการฝึกจากราชนาวีอังกฤษ รวมระยะเวลากว่า ๖ ปี จึงเสด็จกลับยังปิตุภูมิ

รายการ “เล่าเรื่องไทยๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง” : เป็นรายการที่มุ่งให้ความรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรม ภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี ประวัติศาสตร์ และเกร็ดความรู้เรื่องไทยๆ ที่เพลิดเพลินย่อยง่าย เสริมสร้างความรักและภูมิใจในความเป็นไทย ดำเนินรายการโดย คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง ผู้ประกาศข่าวและพิธีกร ที่รักในศิลปวัฒนธรรมไทย และจะพาคุณไปสัมผัสความงามในวิถีไทยที่หลากหลายและลึกซึ้งกว่าเดิม

About The Author

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.