Select Page

Tag: นาฟตา (North America Free Trade Area : NAFTA)

China-ASEAN Youth Camp 2010 แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนในกลุ่มอาเซียน

เปิดบันทึกเยาวชนไทย กับประสบการณ์เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน สัมผัสอารยธรรมยิ่งใหญ่ ประวัติศาสตร์...

Read More
Loading