Select Page

‘ภัยแล้ง’มาแรงใน5 อันดับปัญหา ‘สิ่งแวดล้อมไทย’

‘ภัยแล้ง’มาแรงใน5 อันดับปัญหา ‘สิ่งแวดล้อมไทย’

ประชาชนเรียกร้องรัฐบาลดูแลปัญหาภัยแล้งเร่งด่วน เผาป่า เผาขยะ เผาฟางตัวการเร่งภาวะโลกร้อน กรุงเทพฯป่วยหนักปัญหามลพิษทางอากาศ

          นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยถึงผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน พ.ศ.2553 พบว่า จากผลการสำรวจประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรวมในทุกภาค ประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน/หมู่บ้าน 70.4%และไม่ประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 29.6% 
          5 อันดับ ปัญหาสิ่งแวดล้อมไทย โดยประชาชนที่ประสบปัญหาได้ระบุถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 5 อันดับแรก ได้แก่ การเกิดภาวะภัยแล้ง72.6% รองลงมา การเกิดภาวะน้ำท่วม 25.3%มลพิษทางอากาศ 22.5% การทำลายป่าไม้ 19.8%และการสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของดิน 18.1%

          – ภัยแล้งปัญหาที่ประชาชนเรียกร้องให้แก้ไขด่วนที่สุด : เมื่อสอบถามประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรวมในทุกภาค พบว่า ปัญหาการเกิดภาวะภัยแล้งเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องการให้รัฐแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่สุด  59.8 รองลงมา เป็นปัญหามลพิษทางอากาศ 8.8 ปัญหาการเกิดภาวะน้ำท่วม 8.7% เรื่องมลพิษจากขยะ 5.4% และเรื่องการทำลายป่าไม้ 4.3% ในส่วนของชาวกรุงเทพมหานครต้องการให้รัฐแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศอย่างเร่งด่วนที่สุด 21.9%
          – สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมากที่สุด:ประชาชนส่วนใหญ่ 96.6% มีความรู้สึกว่าสภาพอากาศในปัจจุบันเปรียบเทียบสภาพอากาศในรอบปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก และมีเพียง3.4% ที่ระบุว่าไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในปัจจุบัน
          – คนส่วนใหญ่รู้จักภาวะโลกร้อนจากทีวี : คนทุกภาครับว่าเคยรับรู้คำว่าภาวะโลกร้อน/การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากน้อยเพียงใด พบว่าคนส่วนใหญ่ 95.7% รับรู้เรื่องภาวะโลกร้อน
          และรับรู้จากทางโทรทัศน์มากที่สุด98.5% รองลงมาทางวิทยุ ร้อยละ38.9 และทางหนังสือพิมพ์ 29.9%และมีคนเพียง 4.3%เท่านั้นที่ไม่เคยรับรู้ปัญหาดังกล่าวมาก่อน
          – คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าสาเหตุหลักภาวะโลกร้อนเกิดจากเผาป่า เผาขยะ เผาฟาง: โดยรวมคนทุกภาค พบว่า 69.2%คิดว่าการจุดไฟเผา เช่น เผาป่า เผาขยะ เผาฟางเพื่อการเพาะปลูกเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน รองลงมาการตัดไม้ทำลายป่า52.8% และการปล่อยควันจากท่อไอเสียจากยานพาหนะ 43.7% เป็นต้น
          – คน กทม.ระบุ ควันจากท่อไอเสียเป็นสาเหตุใหญ่ทำภาวะโลกร้อน พิจารณาเป็นรายภาคประชาชนส่วนใหญ่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง ระบุว่าการจุดไฟเผาเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากที่สุด 87.9% 78.5% 64.5% และ 58.3%ตามลำดับ ในกรุงเทพฯระบุว่า การปล่อยควันจากท่อ–จบ–
         

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

About The Author

aof

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.