Select Page

วันนี้ในอดีต ตอนที่ ๙๑ : ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๒

วันที่ ๓๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๓๒ ณ วังไกลกังวล หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการจัดหาน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขต อ.หัวหิน ซึ่งราษฎรประสบปัญหาความแห้งแล้ง และขาดแคลนน้ำอยู่โดยทั่วไป อ่างเก็บน้ำจำนวนมากที่สร้างไว้มีขนาดเล็ก สำหรับอ่างเก็บน้ำที่มีขนาดความจุพอสมควรก็มีเพียงอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปดและอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งขามเท่านั้น จึงเห็นสมควรก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดความจุมาก ๆ ตามท้องที่ต่าง ๆ ที่เหมาะสม อาทิ ในเขตตำบลหนองพลับ ซึ่งมีโครงการพัฒนาที่ดินหนองพลับอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ขาดแคลนน้ำมากในเวลาฝนแล้ง

 

คลิกเพื่อชมวิดีโอ

 

 

About The Author

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.