Select Page

พระราชชายา เจ้าดารารัศมี ตอนที่ ๔ “ปลายพระชนม์ชีพ ณ เมืองเชียงใหม่”

รายการ เล่าเรื่องไทย ๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง พระราชชายา เจ้าดารารัศมี ตอนที่ ๔ “ปลายพระชนม์ชีพ ณ เมืองเชียงใหม่” ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ ทางยูทูป : เล่าเรื่องไทย ๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง

เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เถลิงถวัลยราชสมบัติสืบต่อมา พระราชชายาเจ้าดารารัศมียังคงประทับ ณ พระตำหนักสวนฝรั่งกังไส พระราชวังดุสิต จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๔๕๗ จึงได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเสด็จกลับนครเชียงใหม่ พระราชชายาเจ้าดารัศมีทรงดำรงพระชนม์ชีพอย่างสงบสุข ณ พระตำหนักดาราภิรมย์ อยู่หลายปี ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการ โดยเฉพาะด้านการเกษตร และศิลปวัฒนธรรม จนสิ้นพระชนม์ด้วยโรคปัปผาสะพิการ (โรคปอด) เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ ณ คุ้มรินแก้ว รวมสิริพระชันษาได้ ๖๐ ปี พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานพระศพเป็นงานพิธีหลวง พระอัฐิส่วนหนึ่งบรรจุไว้ที่กู่วัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ อีกส่วนหนึ่งอัญเชิญไปบรรจุไว้ ณ สุสานหลวง วัดราชพิธสถิตมหาสีมาราม

รายการ “เล่าเรื่องไทยๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง” : เป็นรายการที่มุ่งให้ความรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรม ภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี ประวัติศาสตร์ และเกร็ดความรู้เรื่องไทยๆ ที่เพลิดเพลินย่อยง่าย เสริมสร้างความรักและภูมิใจในความเป็นไทย ดำเนินรายการโดย คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง ผู้ประกาศข่าวและพิธีกร ที่รักในศิลปวัฒนธรรมไทย และจะพาคุณไปสัมผัสความงามในวิถีไทยที่หลากหลายและลึกซึ้งกว่าเดิม

About The Author

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.