Select Page

โคก หนอง นา ศาสตร์พระราชาพาพ้นวิกฤตน้ำท่วม แผนที่ชีวิตวิถีใหม่

รายการ ไลท์นิ่ง ทอล์ค กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน โคก หนอง นา ศาสตร์พระราชาพาพ้นวิกฤตน้ำท่วม แผนที่ชีวิตวิถีใหม่ ออกอากาศวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 ทางยูทูป : Saisawan Channel

แขกรับเชิญ : ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ผู้ก่อตั้งมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ

จากวิกฤตอุทกภัยหลายพื้นที่ในปี 2564 รวมทั้งจังหวัดสุโขทัย มีคนแชร์ภาพพื้นที่แห่งหนึ่งที่ทำเป็น โคก หนอง นา โมเดล รอดพ้นน้ำท่วมได้อย่างน่าทึ่ง ไลท์นิ่ง ทอล์ค กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง จึงขอความรู้จาก ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ( อ.ยักษ์ ) ผู้ก่อตั้งมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ผู้ขับเคลื่อนเรื่องเกษตรอินทรีย์ และทฤษฎีใหม่ รวมทั้งถ่ายทอดเรื่อง โคก หนอง นา ซึ่งล้วนเป็นศาสตร์พระราชามายาวนาน ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 9 มาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการทำ โคก หนอง นา และปรัชญาของเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งแท้จริงแล้วก็คืออารยธรรมของบรรพบุรุษที่สืบทอดกันมานับร้อยนับพันปี หากแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงศึกษาค้นคว้าและปรับประยุกต์ สรุปเป็นทฤษฎีและหลักปฏิบัติพระราชทานไว้ให้แก่คนไทย และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด ไว้อย่างมั่นคง และพระราชทานแนวพระราชดำริต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อมาอย่างต่อเนื่อง ในยามสถานการณ์ปกติเราอาจมองไม่เห็นคุณค่าหรือความสำคัญของศาสตร์พระราชาเท่าใดนัก แต่จากวิกฤติเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ที่ทำให้ชีวิตของหลายคนหลายครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งการเผชิญกับภัยธรรมชาติ ศาสตร์พระราชา ทั้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ อาจกลับกลายมาเป็นแผนที่ชีวิตวิถีใหม่ของคนไทยที่ยั่งยืน

About The Author

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.