Select Page

Tag: องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

“ร่วมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน กับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ”

ชมย้อนหลังรายการ Lightning Talk กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน :...

Read More
Loading