Select Page

วันนี้ในอดีต ตอนที่ ๑๕ : ๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๕

วันที่ ๑๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๕ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชกระแสรับสั่งกับผู้บังคับหมู่เรืออารักขาซึ่งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ วังไกลกังวล อำเภอ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ความตอนหนึ่งว่า “เรือรบขนาดใหญ่มีราคาแพงและมีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานสูง กองทัพเรือจึงควรใช้เรือที่มีขนาดเหมาะสมและสร้างได้เอง ซึ่งเมื่อสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุดเรือ ต.๙๑ ได้แล้ว ควรขยายแบบเรือให้ใหญ่ขึ้นและสร้างเพิ่มเติม” เป็นที่มาของโครงการสร้างเรือ ต.๙๙๑

 

คลิกเพื่อชมวิดีโอ

About The Author

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.