Select Page

วันนี้ในอดีต ตอนที่ ๑๒๒ : ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐

สารคดี วันนี้ในอดีต ชุดพิเศษ “พระบารมีปกหล้า มหาวชิราลงกรณ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) รีบดำเนินการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ “ห้วยทรายขมิ้น”ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ที่ประสบปัญหาอุทกภัยจนชำรุดเสียหายจากพายุโซนร้อนเซินกา ให้ใช้การได้ และต่อมาเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ รับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีพระราชกระแสรับสั่งว่า ถือว่าเป็นความเร่งด่วนอย่างสำคัญ และ น่าจะตรวจระบบ อ่าง, เขื่อน ฯลฯ ในพื้นที่นี้ต่อไป พายุโซนร้อนตาลัส และพายุโซนร้อนเซินกา เกิดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ปริมาณน้ำจำนวนมหาศาล ได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรของราษฎรหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้ง จ.สกลนคร มวลน้ำได้กัดเซาะทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นจนชำรุดเสียหาย ความทราบถึงพระเนตรพระกรรณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้มีพระราชกระแสให้ สำนักงาน กปร.ประสานทุกหน่วยงาน ช่วยเหลือปรับปรุงอ่างเก็บน้ำแห่งนี้โดยเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ของราษฎรดังกล่าว นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และสร้างความปลื้มปีติแก่พสกนิกรใต้ร่มพระบารมี

 

คลิกเพื่อชมวิดีโอ

 

About The Author

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.