Select Page

จากสนามม้านางเลิ้ง สู่อุทยานเฉลิมพระเกียรติ ร.9

รายการ ‘เล่าเรื่องไทย ๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง’ ตอน “จากสนามม้านางเลิ้ง สู่อุทยานเฉลิมพระเกียรติ ร.9” ออกอากาศวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564

ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสนามม้านางเลิ้ง ถือกำเนิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่6) โดยพระองค์ได้พระราชทานนามสโมสรแห่งนี้ และเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2459 จากวันนั้นสนามม้านางเลิ้งก็อยู่คู่เมืองไทยมานานนับร้อยปี จนกระทั่งหมดสัญญาเช่าระหว่างราชตฤณมัยสมาคม ฯ กับ สำนักทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ มีการจัดแข่งม้าครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 16 ก.ย.2561 ก่อนส่งมอบคืนพื้นที่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พื้นที่ในพระปรมาภิไธยดังกล่าวสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระองค์ด้านการปลูกป่าและการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร ตามแนวคิด ‘น้ำคือชีวิต จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที’ อีกทั้งยังจะเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ เป็นปอดแห่งใหม่ของคนกรุงเทพ ฯ และยังเป็นแก้มลิงช่วยรับน้ำอีกจุดหนึ่งที่สำคัญด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 9 ภายในอุทยานเฉลิมพระเกียรติ ฯ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 และการดำเนินการสร้างอุทยานแห่งนี้จะแล้วเสร็จในปี 2567

รายการ “เล่าเรื่องไทยๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง” : เป็นรายการที่มุ่งให้ความรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรม ภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี ประวัติศาสตร์ และเกร็ดความรู้เรื่องไทยๆ ที่เพลิดเพลินย่อยง่าย เสริมสร้างความรักและภูมิใจในความเป็นไทย ดำเนินรายการโดย คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง ผู้ประกาศข่าวและพิธีกร ที่รักในศิลปวัฒนธรรมไทย และจะพาคุณไปสัมผัสความงามในวิถีไทยที่หลากหลายและลึกซึ้งกว่าเดิม

About The Author

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.