Select Page

ร้อยนิทรรศน์ ยลรัตนโกสินทร์ ชุด ศิลป์วิจิตรใต้ร่มโพธิ์ทอง ฉลอง ๘๔ พรรษา บรมราชาภิเษก

ร้อยนิทรรศน์ ยลรัตนโกสินทร์ ชุด ศิลป์วิจิตรใต้ร่มโพธิ์ทอง ฉลอง ๘๔ พรรษา บรมราชาภิเษก

เมื่อเวลาล่วงผ่านยุคสมัยย่อมทำให้คนเราหลงลืมวันวานในอดีต หลงลืมวิวัฒนาการต่างๆที่กว่าจะมีปัจจุบัน เพราะความเปลี่ยนแปลงจากสังคมภายนอกรอบตัวเรา งานศิลปะที่มีคุณค่ามากมายก็เลยถูกหลงลืมตามไปด้วย คนรุ่นหลังมุ่งให้ความสำคัญกับศิลปะตะวันตก ซึ่งแท้จริงแล้วงานศิลปะของไทยวิจิตรยิ่งกว่าชาติใดใดเสียอีก

 

                      ธ เป็นหนึ่งตรึงหัวใจไทยทั่วหล้า                 ธ เป็นหนึ่งจอมราชาจะหาไหน

       ธ เป็นครูเป็นพ่อเป็นสายใย                                      หลอมรวมไว้คนทั้งชาติปราชญ์แผ่นดิน

       อุปถัมภ์งานศิลป์ระบิลศาสตร์                                    วิจิตรมาสเลอค่าตราทั่วถิ่น

       ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ทองของแผ่นดิน                             พระภูมินทร์ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 

เรื่อง : วิรงรอง พรมมี

ภาพ/วีดีโอ :พงษ์พันธ์ พวงพิลา

                เมื่อเวลาล่วงผ่านยุคสมัยย่อมทำให้คนเราหลงลืมวันวานในอดีต หลงลืมวิวัฒนาการต่างๆที่กว่าจะมีปัจจุบัน เพราะความเปลี่ยนแปลงจากสังคมภายนอกรอบตัวเรา งานศิลปะที่มีคุณค่ามากมายก็เลยถูกหลงลืมตามไปด้วย คนรุ่นหลังมุ่งให้ความสำคัญกับศิลปะตะวันตก ซึ่งแท้จริงแล้วงานศิลปะของไทยวิจิตรยิ่งกว่าชาติใดใดเสียอีก

                นิทรรศน์รัตนโกสินทร์จึงเป็นเสมือนศูนย์รวมเรื่องราวแห่งยุคสมัยรัตนโกสินทร์ที่รวมความวิจิตรของศิลปะชั้นสูงแขนงต่างๆไว้ให้คนรุ่นหลังได้ยลศิลปะที่มีค่ายิ่งของชาติไทย  “ร้อยนิทรรศน์ ยลรัตนโกสินทร์ ชุดศิลป์วิจิตรใต้ร่มโพธิ์ทอง”จึงเป็นสื่อกลางที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ชาติไทยจากพระราชพิธียิ่งใหญ่ (พระราชพิธีบรมราชาภิเษก) ผ่านงานประณีตศิลป์ชั้นสูงของแผ่นดินบ่งบอกถึงอารยธรรมความงดงามที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน ภายใต้ร่มโพธิ์ทองอันร่มเย็นโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศซึ่งยากที่ประเทศใดในโลกจะเสมอเหมือน

                ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ได้ยลความวิจิตรของงานนี้แล้ว อีกทั้งยังโชคดีที่ได้ อ.เผ่าทอง ทองเจือ เป็นผู้พายลนิทรรศการและเล่าเรื่องราวที่มีคุณค่าให้ฟังด้วยความภาคภูมิใจ อ.เผ่าทองเริ่มต้นการยลนิทรรศการในโซนที่๑ มิถุนานวกษัตริย์ ซึ่งถือเป็นโซนเปิดเรื่อง โดยเป็นการบอกเล่าเรื่องราววันที่๙ มิถุนายน ๒๔๘๙  ซึ่งเป็นวันเสด็จขึ้นครองราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์รัชกาลที่๙ แห่งราชวงศ์จักรีไทย เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่พระราชพิธียิ่งใหญ่คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ ดิฉันยืนชมวีดีทัศน์ตอนนี้ด้วยความประทับใจและมีอีกหนึ่งประโยคที่ทำให้ดิฉันถึงกับน้ำตาซึม เมื่อท่านเล่าเหตุการณ์ที่ราษฎรคนหนึ่งร้องขึ้นขณะรถยนต์พระที่นั่งแล่นผ่านว่า “ในหลวงอย่าทิ้งประชาชน”…ในหลวงก็ตรัสกับปวงชนว่า”หากประชาชนไม่ทิ้งเรา เราก็ไม่ละทิ้งประชาชน”ประโยคนั้นยังคงก้องอยู่ในความทรงจำจนวินาทีนี้  

           ต่อมาในโซนที่๒ ฉลองฉัตร นพรัตน์แห่งแผ่นดิน โดยจะบอกเล่าถึงความสำคัญของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งเป็นพระราชพิธีโบราณที่มีมาแต่ครั้งสมัยสุโขทัย โดยจัดแสดงถึงขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมการและระหว่างพระราชพิธีซึ่งเกิดขึ้นในวันที่๔-๘ พฤษภาคม ๒๔๙๓ พร้อมแสดงงานประณีตศิลป์ชั้นสูงผ่านเครื่องสิริมงคลราชูปโภคที่เชิญถวายสมเด็จพระมหากษัตราธิราชในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งนอกจากสื่อถึงความเชื่อโบราณราชประเพณีแล้ว กระบวนช่างที่สรรค์สร้างนั้นล้วนงดงามวิจิตรยิ่ง แสดงถึงความเป็นชาติไทยที่มีอารยธรรมอันยาวนานและความผูกพันอย่างลึกซึ้งระหว่างพระมหากษัตริย์และประชาชนไทย โดยโซนนี้ได้จัดแบ่งออกเป็น ๓ ห้อง ได้แก่ ห้องที่๑ การเตรียมการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งเป็นการแสดงถึงเหตุการณ์ เรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนวันที่๔ พฤษภาคม ๒๔๙๓ ได้แก่ภาพเหตุการณ์จารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ พร้อมการเล่าเรื่องราวเป็นลำดับ  ห้องที่๒ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่๔-๕ พฤษภาคม จัดแสดงเครื่องตั้งพระแท่นมณฑลในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีพระพุทธรูปสำคัญประดิษฐานเป็นประธาน พร้อมเครื่องมงคลสิริราชกกุธภัณฑ์หมวดต่างๆ ได้แก่ หมวดสิ่งสักการะ หมวดพระราชสิริ หมวดเครื่องพระมุรธาภิเษก หมวดเครื่องต้น หมวดพระแสงและหมวดเครื่องสูง โดยภายในนิทรรศการได้จัดแสดงพร้อมการบรรยายให้ความรู้อย่างลึกซึ้ง  ห้องที่๓ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่๖-๘ พฤษภาคม จัดแสดงเครื่องสูงในการเชิญแห่ในขบวนพยุหยาตรา  พร้อมการบรรยายให้ความรู้ได้แก่ ฉัตรชุมสาย ฉัตร ๗ ชั้น ฉัตร ๕ ชั้น บังแทรก จามร บังสูรย์ พัดโบก พระกลด เป็นต้น  โซนที่๓ พระเกียรติยศและศิลปะ จัดแสดงประณีตศิลป์ที่เกิดขึ้นในพระราชพิธีเนื่องในวโรกาสเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบรอบในแต่ละปี และข้อมูลเกี่ยวกับพระราชพิธี ได้แก่ พระราชพิธีรัชดาภิเษก พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก พระราชพิธีกาญจนภิเษก และพระราชพิธีฉลองสิริราชย์สมบัติครบ ๖๐ ปี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสวนาให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ซึ่งจัดขึ้นทุกวันเสาร์เวลา๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.

                หลังจากที่ยลนิทรรศการทั้ง ๓ โซนแล้วอาจกล่าวได้ว่าคุ้มค่าต่อการใช้เวลามากเพราะเพียงเวลาไม่ถึงสามสิบนาทีดิฉันก็ได้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะชั้นสูงที่ยากนักต่อการหาชมแบบใกล้ชิดเช่นนี้   หากศิลปะชั้นสูงเหล่านี้ถูกมองข้ามคุณค่าและความสำคัญไป ก็คงน่าเสียดายที่คนรุ่นหลังมิหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติซึ่งทรงคุณค่ายิ่ง ดิฉันจึงอยากเชิญชวนผู้สนใจให้เข้าร่วมงานนิทรรศการครั้งนี้เพราะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  โดยเปิดให้ชมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนินกลางหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ ๖๒๑ ๐๐๔๔

คลิกชมคลิปวีดีโอ ( อ.เผ่าทอง ทองเจือ ผู้พายลนิทรรศการและเล่าเรื่องราวที่มีคุณค่าให้ฟัง )

About The Author

aof

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.