Select Page

โครงการบูรณะสถานที่ประสูติพระพุทธเจ้า

โครงการบูรณะสถานที่ประสูติพระพุทธเจ้า

หากมีโอกาส พุทธศาสนิกชนย่อมต้องการเดินทางไปแสวงบุญยังสังเวชนียสถานของพระพุทธเจ้ากันสักครั้ง โดยเฉพาะก้าวแรกแห่งพระบรมศาสดา นั่นก็คือ พุทธอุทยานลุมพินีวัน อันเป็นสถานที่ประสูติ แต่หากแม้ไม่มีโอกาสได้ไปเยือนด้วยตัวเอง การได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการบูรณะสถานที่สำ คัญแห่งนี้ก็อาจทำ ให้เกิดความสุขใจได้ด้วยพลังแห่งศรัทธา

เรื่อง/ภาพ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง

          พลันที่ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานมูลนิธิไทยพึ่งไทย ได้รับอนุญาต จากยูเนสโก้ และลุมพินี ดีเวลลอปเมนท์ ทรัสต์ ให้ดำเนินการพัฒนาสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า ณ อุทยานลุมพินีวัน ประเทศเนปาล เธอจึงได้เชิญอาจารย์ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ หัวหน้าภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาร่วมเป็นคณะทำ งาน ซึ่งเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2553 ก็ได้เดินทางไปสำ รวจสถานที่ และชี้แจงแบบครั้งที่ 1 ต่อเจ้าหน้าที่และนักโบราณคดี ของ Lumbini Development Trust หรือ LDT รวมทั้งปลัดกระทรวงวัฒนธรรมของประเทศเนปาลแล้ว และเริ่มดำ เนินการบางส่วนอย่างรวดเร็ว

          สำหรับรายละเอียด โครงการบูรณะในระยะแรกจะประกอบด้วย
           การจัดสร้างลานสวดมนต์และปฏิบัติธรรมจำนวน 3 ลาน เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีพื้นที่กราบไหว้บูชาและนั่งวิปัสสนากรรมฐาน

           ปรับปรุงทางเดินโดยรอบวิหารมายาเทวี ซึ่งเป็นจุดที่พระพุทธเจ้าประสูติ

            และศาลาบริการพร้อมทั้งสุขาสำหรับผู้เดินทางมาแสวงบุญ…ซึ่งได้รับการอนุมัติแบบและเริ่มดำเนินการแล้วในบางส่วน คาดว่าต้องใช้งบประมาณราว 50 ล้านบาท

              

              ส่วนระยะต่อไป จะปรับปรุงถนนเข้าสู่บริเวณสวนศักดิ์สิทธิ์ หรือ พุทธอุทยานลุมพินีวัน ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ให้มีทางเข้าสะดวกขึ้นกว่าเดิม

               จัดหาพันธุ์ไม้โบราณที่มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล มาจัดตกแต่งสวนให้เป็นอุทยานที่สวยงามตามพุทธประวัติ

               อีกจุดหนึ่งที่สำคัญคือ สระโบกขรณี ที่เชื่อกันว่าเป็นจุดเดียวกับสระโบราณที่พระนางสิริมหามายา สรงน้ำ ก่อนถวายการประสูติพระพุทธเจ้า ก็อยู่ระหว่างการขอพระราชทานกังหันน้ำ ชัยพัฒนาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปติดตั้งเพื่อบำ บัดน้ำ ใ ห้ใสสะอาด สมดังที่เป็นสระศักดิ์สิทธิ์

                 พุทธศาสนิกชนที่มีโอกาสเดินทางไปแสวงบุญครบทั้ง 4 สังเวชนียสถาน คือ ที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และเสด็จปรินิพพาน ก็นับว่าเป็นมงคลยิ่งแก่ชีวิต แต่หากแม้ไม่มีโอกาสเดินทางไป ก็สามารถร่วมสร้างสามัคคีธรรมครั้งยิ่งใหญ่ได้ ด้วยการร่วมบริจาคเข้ากองทุนลุมพินีสถาน เพื่อพัฒนาสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า ก้าวแรกแห่งพระพุทธศาสนา ที่คนไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ เนื่องในปีมหามงคลของปวงชนชาวไทย

 

 

คลิกชมคลิปวีดีโอ

About The Author

aof

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.