Select Page

ก้าวสู่สังคมบูรณาการด้วยการพัฒนาเว็บไซต์ ให้เป็นเว็บไซต์แบบ Universal Design

ก้าวสู่สังคมบูรณาการด้วยการพัฒนาเว็บไซต์ ให้เป็นเว็บไซต์แบบ Universal Design

ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงษ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เปิดเผยกับเว็บไซต์ www.saisawankhayanying.com ว่า “ในปัจจุบันนี้ คนตาบอดรวมทั้งคนพิการประเภทอื่นๆในอาเซียน กำลังรณรงค์ให้สังคมอาเซียนเป็นสังคมที่ไม่ตกหล่นใครเลย คือ ไม่ตกหล่นคนพิการ ที่เราเรียกว่า Inclusive society (สังคมสำหรับทุกคน)ซึ่งบางท่านอาจจะแปลว่าสังคมบูรณาการ               

            ในเรื่องหนึ่งที่จะทำให้สังคมเป็นสังคมบูรณาการไม่ตกหล่นใครเลยนั้น ก็คือเรื่องข้อมูลข่าวสาร โดยข้อมูลข่าวสารโทรคมนาคมต้องให้คนตาบอดเข้าถึงได้และใช้ประโยชน์ได้ ในส่วนของคนตาบอดนั้น โรงเรียนสอนคนตาบอดเราก็สอนให้คนตาบอดใช้คอมพิวเตอร์ได้ เครื่องไม้เครื่องมือก็มีการพัฒนาเพื่อให้คนตาบอดใช้ได้ เช่น IPhone หรือ คอมพิวเตอร์อื่นๆ สำหรับคนตาบอดโดยเฉพาะก็มีแล้ว   ส่วนเว็บไซต์เราก็ต้องรณรงค์ที่จะให้เว็บไซต์นั้นรองรับให้คนตาบอดที่มีคอมพิวเตอร์ มีซอฟต์แวร์ ที่เราเรียกว่ามี”ตาทิพย์”สามารถเข้าไปอ่านข้อมูลได้ เพื่อให้คนตาบอดเข้าถึงเว็บไซต์ต่างๆได้ แต่ที่เราสำรวจมาแล้ว ปรากฎว่ามีเว็บไซต์จำนวนน้อยมากที่คนตาบอดเข้าไปถึงและใช้ประโยชน์ได้ ในช่วงนี้เราก็จะรณรงค์ในเว็บไซต์หลักๆ เริ่มจากเว็บไซต์ของรัฐบาล ซึ่งเราก็ต้องขอให้ทางรัฐบาล เช่นสำนักนายกรัฐมนตรีทำเว็บไซต์ เมื่อมีนโยบายหรือ มีโครงการต่างๆ คนตาบอดเราก็จะได้เข้าถึงแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ แต่เป้าหมายเราต้องการให้ทุกเว็บไซต์ทำให้คนตาบอดเราเข้าถึงได้เหมือนกับคนทั่วไปเพื่อให้สังคมเป็นสังคมไม่ตกหล่น ต้องรณรงค์ให้ทุกเว็บไซต์เป็นแบบ Universal Designครับ”

                ส่วนการผลักดันกฎหมายที่จะกำหนดให้คนพิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้นั้น ศ.วิริยะ กล่าวว่า “เมื่อครั้งผมเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ได้ผลักดันให้มีกฎหมายเรื่องนี้ แล้วก็ยกร่างเป็นกฎกระทรวง โดยอยู่ในการดูแลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) กฎกระทรวงนั้นก็ยกร่างเสร็จเรียบร้อย ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว ก็คงอยู่ในระหว่างรอการลงนามของท่านรัฐมนตรี เมื่อกฎกระทรวงที่ออกตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 20 นี้บังคับใช้นะครับ ก็จะทำให้หน่วยงานของรัฐที่จัดทำเว็บไซต์ทั้งหลาย ต้องจัดทำเว็บไซต์เป็นแบบ Universal Design คือเป็นเว็บไซต์ที่ให้ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ รวมถึงเว็บไซต์ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐด้วย

                ขอชื่นชมคุณ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ที่จะมาทำเว็บไซต์ให้เป็นUniversal Design แล้วก็ยังจะรณรงค์เชิญชวนให้ภาคเอกชนเข้ามาทำเว็บไซต์ช่วยกัน เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะออกกฎหมายไปบังคับภาคเอกชนได้

                ถ้าสังคมไทยเรามีเว็บไซต์ที่เป็น Universal Designทุกคนเข้าถึงใช้ประโยชน์ได้ อันนี้ก็แสดงถึงความเจริญทางจิตใจของสังคมไทยเรา ที่เป็นสังคมที่คิดถึงทุกคน ต้องการให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ ทุกคนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และผมว่าเว็บไซต์ที่เป็น Universal Designจะเพิ่มศักยภาพให้คนตาบอดอย่างมาก เพราะว่าคนตาบอดต้องเข้าไปหาความรู้ตามเว็บไซต์ต่างๆ เหมือนกับคนทั่วไป เมื่อคนตาบอดเราสามารถมีข้อมูลข่าวสารมีความรู้อย่างเท่าเทียมกับคนอื่น เราก็สามารถพัฒนาตัวเองให้สามารถพึ่งตัวเองได้ แล้วก็สามารถเข้ามาเกื้อกูลสังคมได้ในทำนองเดียวกับบุคคลทั่วไป การที่เราได้ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ให้คนตาบอดให้เขาพึ่งตัวเองได้ แล้วกลับมาเป็นประโยชน์แก่สังคมนี้ก็ต้องถือว่าเราได้ร่วมกันเปลี่ยนภาระ ให้เป็น พลัง เปลี่ยนคราบน้ำตาให้เป็นรอยยิ้ม เป็นสังคมบูรณาการที่ แสดงถึงความเจริญทางจิตใจของสังคมไทยเรา ครับ”

 

(คลิกชมคลิปวีดีโอ)

 

About The Author

aof

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.