Select Page

ร่วมรณรงค์ให้ทุกเว็บไซต์พัฒนาเป็นเว็บไซต์ให้ทุกคนเข้าถึงได้

ร่วมรณรงค์ให้ทุกเว็บไซต์พัฒนาเป็นเว็บไซต์ให้ทุกคนเข้าถึงได้

ในปัจจุบันนี้เว็บไซต์ซึ่งเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยมีความหลากหลายทั้งรูปแบบและเนื้อหา แต่กลับพบว่ามีเว็บไซต์จำนวนไม่มากนักที่จะพัฒนาให้ทุกคนเข้าถึงได้ เช่น ผู้พิการทางสายตา เป็นต้น ทั้งที่บุคคลเหล่านี้มีอยู่เป็นจำนวนมากในสังคม และมีศักยภาพในการเรียนรู้ไม่ต่างจากคนสายตาปกติ เพียงแต่เจ้าของเว็บไซต์หรือนักพัฒนาเว็บไซต์มืออาชีพทั้งหลายจะตระหนักรู้และออกแบบเว็บไซต์โดยคำนึงถึงบุคคลกลุ่มนี้ โดยเฉพาะเว็บที่มีเนื้อหาที่ให้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์  หากมีการพัฒนามากขึ้น ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้พิการทางสายตาได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ดีในโลกอินเทอร์เน็ทได้มากขึ้น

เว็บไซต์  www.saisawankhayanying.com   ที่ก่อตั้งขึ้นโดยคุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บทความ คลิปวิดีโอข่าว ไลฟ์สไตล์ และคลิปสัมภาษณ์บุคคลที่เป็นผู้นำทางความคิดในด้านต่างๆ ที่เป็นแรงบันดาลใจให้คนในสังคมหันมาสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมด้วยพลังแห่งการคิดบวก  ได้พัฒนาขึ้นให้รองรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับคนตาบอด นับเป็นเว็บไซต์สาระประโยชน์ที่ผู้พิการสายตาสามารถเข้าถึงได้เพียงไม่กี่เว็บไซต์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์ให้ทุกคนในสังคมหันมาให้ความสนใจในการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อผู้พิการทางสายตา เพื่อสร้างความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และสร้างสังคมน่าอยู่

About The Author

aof

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.