Select Page

หนุนเกษตรอินทรีย์ หลังตลาดยุโรปนิยม

หนุนเกษตรอินทรีย์ หลังตลาดยุโรปนิยม

จากกระแสการดูแลรักษาสุขภาพ และปัญหาภาวะโลกร้อน คาดในปี 55 จะมีมูลค่าตลาดรวมทั่วโลก พุ่งสูงกว่า 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ ด้านกระทรวงพาณิชย์หนุนเป็น 1 ใน 10 ยุทธศาสตร์…
     นอกจากนี้ ยังอาศัยประโยชน์จากการเปิดเสรีการค้าภายใต้ข้อตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่เปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถเคลื่อนย้ายแหล่งเงินทุน วัตถุดิบและแรงงานได้อย่างเสรี ทำให้ไทยร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านแถบลุ่มแม่น้ำโขง ในการรวบรวมแหล่งวัตถุดิบ เพื่อต่อรองทางการค้าและเสริมศักยภาพการส่งออกไปยังตลาดยุโรปและตลาดโลกมากขึ้น     นางพิมพาพรรณ ชาญศิลป์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากกระแสความตื่นตัวในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพและปัญหาภาวะโลกร้อน ทำให้ผู้บริโภคหันมาสนใจผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์มากขึ้น ซึ่งคาดว่าภายในปี 55 จะมีมูลค่าตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ทั่วโลกพุ่งสูงกว่า 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 3.25 ล้านล้านบาท) กระทรวงพาณิชย์จึงกำหนด 1 ใน 10 ยุทธศาสตร์การค้าไทยปี 2553-58 ภายใต้นโยบายพาณิชย์สร้างสรรค์ คนไทยเข้มแข็ง โดยวางเป้าหมายเพื่อกระตุ้นการบริโภคผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ภายในประเทศให้มากขึ้น ควบคู่ไปกับการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์กลุ่มใหม่ๆ

 

 

แหล่งข้อมูลจาก ไทยรัฐออนไลน์ 3 พฤษภาคม 2553
      แนวทางการส่งเสริมสินค้าในกลุ่มฝ้ายอินทรีย์ ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการในแถบยุโรป กระทรวงพาณิชย์ จะสนับสนุนให้ขยายการผลิต ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยดำเนินการร่วมกับโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มูลนิธิสายใยแผ่นดิน และสหกรณ์กรีนเน็ท

About The Author

aof

2 Comments

  1. Greenlattes

    สินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทย มีการควบคุมคุณภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง มีผลผลิตหลากหลายที่ตลาดยุโรปต้องการ และอีกปัจจัยสำคัญคือ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทยก็อิงตามมาตรฐานสินค้าเกษตรยุโรป (IFOAM) ซึ่งมีสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นผู้ให้การรับรองเกษตรกรผู้ที่เข้าร่วมโครงการ

    ปัจจัยอีกส่วนหนึ่งคือ ประเทศไทยมี FTA กับประเทศในสหภาพยุโรป ส่งผลต่อภาษีนำเข้าสินค้าเกษตรอินทรีย์จากไทยไปยุโรปค่อนข้างต่ำ สินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยจึงมีอนาคตที่สดใสในยุโรป

    ตลาดในประเทศก็สำคัญเพราะปัจจุบันคนไทยให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น มองสิ่งรอบตัวมากขึ้น นับรวมแล้ว “สินค้าเกษตรอินทรีย์” คือโอกาสสำคัญของทั้งผู้บริโภคและเกษตรกรจริงๆ

    http://www.greenlattes.com/ ชุมชนเกษตรอินทรีย์ออนไลน์ ร่วมพัฒนาวิถีเกษตรอินทรียไทย เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยีน

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.