Select Page

ณ เณรภาคฤดูร้อน ปิดเทอมใหญ่หัวใจใฝ่ธรรม

ณ เณรภาคฤดูร้อน ปิดเทอมใหญ่หัวใจใฝ่ธรรม

 “เมื่อก่อนผมไม่รู้บาป บุญ นรก สวรรค์ ไม่เคยได้ยิน ผมเคยไปขโมยกระถางธูป และก็โถใส่กระดูกที่เป็นทองเหลือง ในกำแพงวัด บางทีก็ในเจดีย์ที่เขาเก็บกระดูก งัดเอาเลยครับ ผมเห็นพ่อผมทำ พ่อผมเหนื่อยก็เลยช่วยพ่องัด แล้วก็เอาไปขาย พ่อตายแล้วครับ ผมได้มาบวชถึงได้รู้จักว่า บาปบุญเป็นยังไง โชคดีมากครับที่ได้มาบวช คิดว่าถ้าเรียนจบ ป.6 ผมจะบวชเรียน”

ภาพเด็กๆกำลังปวารนาตน เข้าบวชสามเณร ภาคฤดูร้อน

ภาพเด็กๆกำลังปวารนาตน เข้าบวชสามเณร ภาคฤดูร้อน

               สภาพปัญหาสังคมในปัจจุบัน มีแนวโน้มทำให้เด็กมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรง และเกี่ยวข้องกับสารเสพติดมากขึ้น หลายคนติดเกม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปิดเรียนใหญ่ เด็กส่วนใหญ่ใช้เวลาไปกับการเล่นกับเพื่อน ซึ่งไม่ได้อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ หรือ ครูอาจารย์ จะมารู้ตัวอีกทีก็มีปัญหาเกิดขึ้นเสียแล้ว

               หลายๆ วัดจึงจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสเข้ามาสู่ “ร่มผ้ากาสาวพัสตร์” เรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า พร้อมทั้งได้ประสบการณ์ตรงในการฝึกปฏิบัติสมาธิภาวนา สวดมนต์ไหว้พระ และการใช้ชีวิตอย่างสมณะ ในช่วงปลายมีนาคม ถึงต้นพฤษภาคม ซึ่งช่วยดึงเด็กส่วนหนึ่งให้ออกห่างจากแหล่งอบายมุข และได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

               วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร โดย หลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ก็เมตตามอบผ้าไตรและสนับสนุนด้านทุนและพระวิทยากรในการปฏิบัติศาสนกิจให้แก่โครงการต่างๆ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ เป็นมงคลแก่การทำงาน และยังร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรนำธรรมะสู่องค์กร (กฟภ.) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ภาพบาตร และผ้าไตร

ภาพบาตร และผ้าไตร

                เป็นการประสานกันครั้งแรกระหว่าง บ้าน วัด รัฐวิสาหกิจ (บวร) ด้วยหวังว่าจะเป็นหนึ่งในแนวทางเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เยาวชน แม้ว่าคณะทำงานจะขาดประสบการณ์ แต่ด้วยความเตรียมพร้อมและเปิดใจเรียนรู้ คนทำงานเหมือนได้ปฏิบัติธรรมไปด้วย

               “ตั้งแต่มาดูแลเณรนี่ ผมงดเหล้าไปเลย” เจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งกล่าว

                เมื่อเด็กๆ ได้บวชเข้ามาแล้วก็จะได้รับการอบรมจากพระวิทยากร ซึ่งกำหนดหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา และสอดคล้องกับวัย “สามเณรก้องภพ ศรีภูรัตน์” สรุปถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้มาจากฐานชีวิตกับความฝันใฝ่ในกิจกรรมลานวัดลานธรรม ใต้ร่มโพธิ์ลังกาวัดสระเกศ ว่า “ได้อะไรหลายอย่างครับ คือ 1.ต้องตั้งเป้าหมาย 2.ลงมือทำ 3.อย่ากลัวอุปสรรค 4.ทำอย่างปะติดปะต่อ 5.สร้างแรงบันดาลใจ 6.ให้กำลังใจตนเอง และใช้หลักอิทธิบาท 4 ครับ มีฉันทะคือความพอใจ วิริยะคือความขยัน จิตตะต้องตั้งใจมั่น วิมังสานั้นหมั่นตรึกตรง”

                “การบวชต้องใช้ความอดทน และความเพียรเป็นอย่างมาก แต่ละกิจกรรมก็แฝงแง่คิดมากมาย เช่น ฐานกฎแห่งกรรม วิธีคิดเพื่อชีวิตดีงาม ชีวิตกับความฝันใฝ่ และได้เรียนรู้เกี่ยวกับวินัยชาวพุทธ พุทธประวัติ กิจกรรมที่ผมชอบมากที่สุดคือ ทำวัตรกับเดินจงกรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ฝึกสติและสมาธิ ทำให้ผมนิ่งขึ้นมาก และสามารถทำอะไรได้นานๆ ทุกคำสุภาษิตผมก็จำได้ทั้งหมด ผมจะนำไปประยุกต์ใช้ให้ได้มากที่สุดครับ” เสียงจาก สามเณรธีรพล รัตนชาติ

ภาพสมาเณรกำลังอ่านหนังสือ

ภาพสมาเณรกำลังอ่านหนังสือ

               สามเณรตระการ เจนขบวน กล่าวว่า “วันแรกเด็กเล่นกันเสียงดังมากกว่า จะได้นอนก็ประมาณเที่ยงคืน ในค่ายนี้ผมต้องนับถือท่านพระอาจารย์มาก ต้องอดทนกับเด็กที่ซน และซนมากตลอดเกือบทั้งวัน ท่านอดทนได้ดีจริงๆ และท่านพระอาจารย์สมควร ผมชอบการทำวัตรของท่านมาก มีความไพเราะ น่าฟัง ทำให้น่าสวดมากขึ้น ตลอดระยะเวลาที่เข้าค่ายในการบวชครั้งนี้สามารถเปลี่ยนผมได้มาก จึงอยากขอบคุณพระอาจารย์ทุกรูปที่อดทนสั่งสอนมาครับ”

                ความงดงามที่เกิดขึ้นทั้งหมด เป็นภาพที่ถูกสรรค์สร้างขึ้นจากการอุปถัมภ์บำรุงจากทุกภาคส่วน ด้วยความเป็นพุทธบริษัท ที่มุ่งมั่นพัฒนาจิตใจเด็กและเยาวชน ให้เป็นคนดีมีคุณภาพ ประพฤติให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว คือเป็นลูกหลานที่ดี และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป

               ดั่งที่ สามเณรรัตน์ติพงษ์ วรรณวงศ์ ได้สรุปอุดมการณ์สามเณรให้ฟังว่า “เราบวชเณร ฝึกนิสัย ใฝ่ความดี เป็นศักดิ์ศรี เป็นทายาท พระศาสนา มีโอกาส สนองคุณ บิดามารดา เป็นทางพา ให้พ้นทุกข์ เราสุขใจ สามเณร คือเหล่ากอ ของสมณะ พระจอมไตร เราจะได้ มีวิชาผาสุกเอยฯ”

               เมื่อเหล่ากอยังคง “แตกหน่อ” ก็มั่นใจว่า “พระพุทธศาสนา” จะสามารถดำรงคงอยู่คู่ประเทศไทย คู่โลกไปอีกยาวนาน เพื่อประโยชน์และสันติสุขของมวลชน ตลอดไป….

 ที่มา : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2556 หน้า 10

About The Author

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.