Select Page

วันนี้ในอดีต ตอนที่ ๕๑ : ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๗

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานทุนปฐมฤกษ์ จำนวน ๑๓ ล้านบาท แก่โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ ที่ก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริ และทรงรับเป็นนายกกิติมศักดิ์ของโครงการ เพื่อสนับสนุนพระภิกษุสามเณรในการศึกษาพระธรรมวินัยให้แตกฉาน และให้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูง จากสถาบันพระพุทธศาสนาในประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และกองบาลีสนามหลวง เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๗

 

คลิกเพื่อชมวิดีโอ

About The Author

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.