Select Page

“มหิดล” เปิดตัว3คนเก่งรางวัลเจ้าฟ้ามหิดลปี’52

“มหิดล” เปิดตัว3คนเก่งรางวัลเจ้าฟ้ามหิดลปี’52

“ศ.แอนน์ มิลลส์” ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2552 สาขาการแพทย์ สร้างความเปลี่ยนแปลงโลก พัฒนาระบบสุขภาพด้วยการนำความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการคลังสุขภาพมาประยุกต์ใช้ ขณะที่สาขาสาธารณสุข “นพ.วิวัฒน์-มีชัย” 2 คนไทย ดีเด่นด้านเป็นพลังสำคัญในการป้องกันโรคเอดสฺ์ด้วยถุงยางอนามัย เข้ารับพระราชทานรางวัล

          เมื่อวันที่ 26 มกราคม คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ในฐานะผู้ริเริ่มรางวัลอันทรงเกียรติจัดพิธีต้อนรับผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2552 ก่อนเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ พระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2552 ในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 17.00 น. ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

        หลังจากเมื่อวันที่ 3 ธันวาคมที่ผ่านมา ที่ห้องสมเด็จพระบรมราชชนก ตึกสยามินทร์ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในฐานะรองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ นางสาววิมล คิดชอบ อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมกันแถลงผลการตัดสินผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ครั้งที่ 18 ประจำปี 2552

 ศ.แอนน์ มิลลส์

          นางสาววิมล ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการแพทย์ ได้แก่ ศ.แอนน์ มิลลส์ (Professor Anne Mills) ศาสตราจารย์ด้านนโยบายและเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ภาควิชาสาธารณสุขและนโยบาย London School of Hygiene and Tropical Medicine มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร สาขาการสาธารณสุข ได้แก่ นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร (Dr.Wiwat Rojanapithayakorn) ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศมองโกเลีย อดีตผู้อำนวยการคนแรกศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ กระทรวงสาธารณสุข ผู้ริเริ่มโครงการถุงยางอนามัย 100%และนายมีชัย วีระไวทยะ (Mr.Mechai Viravaidya) ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนประเทศไทย ผู้ให้ความรู้การวางแผนครอบครัวแก่หญิงในชนบทด้วยถุงยางอนามัย ทั้งนี้ มีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2552 ทั้งสิ้น 66 ราย จาก 35 ประเทศ

นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร

           ศ.นพ.วิจารณ์ กล่าวว่า คณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการได้พิจารณากลั่นกรอง และคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ ได้พิจารณาจากผู้ได้รับการเสนอชื่อรวม 3 ปี คือปี 2552, 2551, 2550 และนำเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิฯ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน ได้พิจารณาตัดสินเป็นขั้นสุดท้ายเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 โดยระยะเวลา 17 ปี ที่ผ่านมา มีบุคคลหรือองค์กรได้รับรางวัลนี้แล้วทั้งสิ้น 51 ราย ในจำนวนนี้ มี 2 ราย ที่ได้รับรางวัลโนเบลในเวลาต่อมา คือ ศ.นพ. แบรี่ เจมส์ มาร์แชล ปี 2548 และศ.เกียรติคุณนพ.ฮารัลด์ ซัวร์ เฮาเซน ปี 2551 และมีคนไทยเคยได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 2 ราย คือ ศ.นพ.ประสงค์ ตู้จินดา และศ.พญ.สุจิตรา นิมมานนิตย์ ปี 2539

       นายมีชัย วีระไวทยะ

            ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์  กล่าวว่า สำหรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เป็นรางวัลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชานุสรณ์แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในโอกาสจัดงานเฉลิมฉลอง 100 ปี แห่งการพระราชสมภพ 1 มกราคม 2535 ดำเนินงานโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน มอบรางวัลให้แก่บุคคลหรือองค์กรทั่วโลกที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ ทางด้านการแพทย์ 1 รางวัล และการสาธารณสุข 1 รางวัล เป็นประจำทุกปีตลอดมา โดยแต่ละรางวัลจะได้รับเหรียญรางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 50,000 เหรียญสหรัฐ

About The Author

aof

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.