Select Page

สื่อรวมตัว วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก

สื่อรวมตัว วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก

องค์กรวิชาชีพสื่อ รวมตัวกันเสวนาและอ่านแถลงการณ์เสรีภาพสื่อมวลชนโลก


3 พ.ค. 53 : องค์กรวิชาชีพสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และองค์กรวิชาชีพสื่อต่างๆ จึงได้นัดรวมตัวกันที่อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เพื่ออ่านแถลงการณ์วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกและร่วมเสวนา “สื่อเสรีร่วมสร้างสันติภาพ”ตั้งแต่เวลา 09.30 น. วันนี้

วันที่ 3 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก หรือ World Press Freedom Day ซึ่งเป็นวันที่เน้นย้ำเจตนารมณ์ และหลักการพื้นฐานของเสรีภาพสื่อมวลชนทั่วโลก คือ เสรีภาพในการแสดงออก ให้ประชาชนของทุกประเทศได้ร่วมกันให้ความสำคัญกับการที่สื่อมวลชนจะต้องมีเสรีภาพ ซึ่งย่อมหมายถึงการที่ประชาชน จะมีเสรีภาพด้วย

สำหรับประวัติ วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก ถือกำเนิด เมื่อปี พ.ศ. 2534 โดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ได้เสนอให้สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ ประกาศให้วันที่ 3 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก เพื่อย้ำเจตนารมณ์และหลักการที่เป็นพื้นฐานของเสรีภาพสื่อมวลชนทั่วโลก ซึ่งก็คือเสรีภาพในการแสดงออก

วันดังกล่าวเป็นวาระที่ประเทศต่าง ๆ รัฐบาล ประชาชน และสื่อมวลชน จะได้ร่วมกันปลุกจิตสำนึก พิจารณาและพัฒนาข้อคิดข้อเสนอต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการแสดงออกของสื่อมวลชน ทั้งยังเป็นโอกาสให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกร่วมกันเฉลิมฉลองและประเมินสถานการณ์ของเสรีภาพในการแสดงออกของสื่อมวลชน

 ที่มา : TNNThailand.com

About The Author

aof

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.