Select Page

พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต)

ายการ “เล่าเรื่องไทยๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง” ตอน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ออกอากาศวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564

พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ แกะจากหยกสีเขียวเนื้อเดียวกันทั้งองค์ เคยประดิษฐานในจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทยได้แก่ เชียงราย ลำปาง และเชียงใหม่ เมื่อสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช ซึ่งครองเมืองเชียงใหม่ ต้องเสด็จไปครองอาณาจักรล้านช้าง ได้อัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรไปด้วย ต่อมาในสมัยกรุงธนบุรี อาณาจักรล้านช้างเกิดความไม่สงบ รัชกาลที่ ๑ ขณะทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกได้ยกทัพไปปราบปราม เรียบร้อยแล้ว จึงอัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร กลับมาด้วย ครั้นเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โปรดให้สร้างวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นวัดคู่พระนคร และประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อทรงสักการบูชา

รายการ “เล่าเรื่องไทยๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง” : เป็นรายการที่มุ่งให้ความรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรม ภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี ประวัติศาสตร์ และเกร็ดความรู้เรื่องไทยๆ ที่เพลิดเพลินย่อยง่าย เสริมสร้างความรักและภูมิใจในความเป็นไทย ดำเนินรายการโดย คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง ผู้ประกาศข่าวและพิธีกร ที่รักในศิลปวัฒนธรรมไทย และจะพาคุณไปสัมผัสความงามในวิถีไทยที่หลากหลายและลึกซึ้งกว่าเดิม

About The Author

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.