Select Page

วิวัฒนาการของศิราภรณ์ในสยาม

รายการ เล่าเรื่องไทย ๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ตอน วิวัฒนาการของศิราภรณ์ในสยาม ออกอากาศวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564

คำว่า “ศิราภรณ์” เป็นคำที่มาจากคำสองคำ คือ “ศิระ” ซึ่งแปลว่า “ศีรษะ” และ “อาภรณ์” ซึ่งแปลว่า เครื่องประดับ เครื่องตกแต่ง ดังนั้น ศิราภรณ์ จึงแปลความหมายว่า เครื่องแต่งหรือประดับศีรษะ มนุษย์เราจะใส่ใจในการแต่งบริเวณใบหน้าและศีรษะเป็นสำคัญ เนื่องจากถือว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย อีกทั้งศิราภรณ์นั้น ยังมีวิวัฒนาการมาตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

รายการ “เล่าเรื่องไทยๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง” : เป็นรายการที่มุ่งให้ความรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรม ภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี ประวัติศาสตร์ และเกร็ดความรู้เรื่องไทยๆ ที่เพลิดเพลินย่อยง่าย เสริมสร้างความรักและภูมิใจในความเป็นไทย ดำเนินรายการโดย คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง ผู้ประกาศข่าวและพิธีกร ที่รักในศิลปวัฒนธรรมไทย และจะพาคุณไปสัมผัสความงามในวิถีไทยที่หลากหลายและลึกซึ้งกว่าเดิม

About The Author

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.