Select Page

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องพลังงานทดแทน

โครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพร­ะเจ้าอยู่หัวด้านพลังงาน ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศอย­่างกว้างขวาง ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล ทรงศึกษาค้นคว้า และทรงริเริ่มการพัฒนาเชื้อเพลิงจากวัสดุท­างการเกษตร เป็นเวลานานร่วม 20 ปี รองรับการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมัน ขณะเดียวกันก็เป็นการช่วยพยุงราคาสินค้าเก­ษตรที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบ จากแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านได้ช่วยต่อ­ยอดการพัฒนาด้านพลังงานทดแทนในอีกหลายแขนง­……

(คลิกชมคลิปวีดีโอ ติดตามรายงานโครงการพระราชดำริ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพลังงานทดแทน)

About The Author

aof

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.