Select Page

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องลม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ก่อเกิดประโยชน์นานับปการต่อพสกนิกรทั่วประเทศ ดังเช่นพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงออกแบบเรือใบให้สามารถสู้คลื่นลม  ไม่ได้เฉพาะแสดงถึงเพียงเรื่องกีฬาเท่านั้น  แท้จริงแล้วนี่เป็นเพียงตัวอย่างที่ท่านได้นำศาสตร์แห่งลมมาปรับใช้ให้เหมาะสม จากการบริหารจัดการธาตุทั้ง 4 ได้แก่ ดิน น้ำ ลม และไฟ ที่อยู่รอบตัวเรายังปรากฎให้เห็นเป็นรูปธรรมผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นับร้อยนับพันโครงการ เฉกเช่นเดียวกับ กับการทำฝนหลวงที่ใช้หลักวิทยาศาสตร์ อุตุศาสตร์และทิศทางของลมก่อให้เกิดฝนหลวงช่วยให้ประชาชนพ้นจากปัญหาภัยแล้ง

(คลิกชมคลิปวีดีโอ ติดตามรายงานโครงการพระราชดำริ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลม)

About The Author

aof

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.