Select Page

รถประกอบอาหารเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก สภากาชาดไทย

รถประกอบอาหารเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก สภากาชาดไทย

ทุกครั้งที่ประชาชนต้องประสบภัยพิบัติ มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก     สภากาชาดไทย จะนำรถประกอบอาหารลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ด้วยการประกอบอาหารที่ปรุงสุกๆใหม่ๆ ประทังความหิวแก่ผู้เดือดร้อนในเบื้องต้น  แต่สถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้ที่ขยายวงกว้างไปในหลายจังหวัดพร้อมๆ กัน ทำให้ประสบปัญหารถประกอบอาหารซึ่งมีอยู่เพียง 2  คัน ไม่สามารถช่วย   ผู้เดือดร้อนได้อย่างทั่วถึง

        

           รถประกอบอาหารคันนี้ ทางมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก สภากาชาดไทย  ได้จัดหามาตั้งแต่ครั้งที่เกิดภัยสึนามิถล่มชายฝั่งทะเลอันดามัน เมื่อ ปี พ.ศ.2547  สามารถปรุงอาหารสดๆใหม่ๆประทังความหิวให้แก่ผู้ประสบภัยได้วันละ 3 พันคน  ครั้งนั้น รถคันนี้ต้องตระเวนไปในหลายจังหวัด เพราะภัยพิบัติครั้งนั้นมีผู้สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมาก    ที่รอดชีวิตก็เสียขวัญและกำลังใจ  ทางมูลนิธิฯจึงได้ทำหน้าที่เยียวยาทั้งความหิวโหยและสภาพจิตใจผู้คนมาแล้วเป็นจำนวนมาก

           ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภา)ฯได้จัดหารถประกอบอาหารคันใหม่ เป็นรถบรรทุกหกล้อดัดแปลง ขนาดใหญ่กว่าเดิม พร้อมหัวเตา 4 หัว และหม้ออบที่สามารถทำอาหารปริมาณมากขึ้น  ประกอบอาหารเลี้ยงผู้ประสบภัยได้ถึง 10,000 คนต่อวัน โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะโปรดให้เจ้าหน้าที่สำรวจความเดือดร้อนและหาพื้นที่เหมาะสม เพื่อนำขบวนรถออกเดินทางไป และพระองค์ก็จะเสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎร และทรงประกอบอาหารประทานแก่ผู้ประสบภัย บรรเทาความหิวโหยเนื่องจากการขาดแคลนอาหาร และยังทำให้ผู้ประสบภัยมีกำลังใจที่จะต่อสู้กับความทุกข์ยากในชีวิต

          

           สถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปีนี้เกิดขึ้นและขยายวงกว้างไปในหลายพื้นที่  และความช่วยเหลือจากภาครัฐก็ไม่ทันท่วงที  ทางมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก สภากาชาดไทย จึงเป็นองค์กรหนึ่งที่ช่วยบรรเทาทุกข์ราษฎร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำรถประกอบอาหารลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดทีมแพทย์      พยาบาล ไปตรวจรักษาอาการเจ็บป่วยที่เกิดจากภัยน้ำท่วมอย่างรวดเร็ว ที่สำคัญคือการเสด็จเยี่ยมราษฎรของพระเจ้าวงวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และทรงประกอบอาหารประทาน เช่นที่ชาวอำเภอปักธงชัย จ.นครราชสีมา ได้รับพระกรุณาธิคุณเมื่อวันที่  21 ตุลาคม 2553 และจากปัญหาที่เกิดขึ้น พระองค์ได้มีพระดำริให้ทางมูลนิธิฯ จัดหารถประกอบอาหารเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทั่วถึงขึ้น

 

About The Author

aof

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.