Select Page

“สายสวรรค์ เยือนเมืองกาญจน์ ปลุกคนรุ่นใหม่ให้พัฒนาการใช้ภาษาไทย”

“สายสวรรค์ เยือนเมืองกาญจน์ ปลุกคนรุ่นใหม่ให้พัฒนาการใช้ภาษาไทย”

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง ในฐานะสื่อมวลชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น เป็นวิทยากรในการเสวนา “ภาษาไทยเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” ซึ่งจัดโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี กรมประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมไพลิน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีนักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 200 คน

 เรื่องและภาพ : วิรงรอง พรมมี        

                      โดยคุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง บรรยายในหัวข้อ “คนรุ่นใหม่ต้องพัฒนาภาษาไทย สู่ความสำเร็จในชีวิต” ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาในประเด็นต่างๆ ดังนี้  

1.การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ทั้งการ พูด การอ่าน การเขียน รวมทั้งการฟัง เพราะการฟังที่ดี เข้าใจสิ่งที่ฟังอย่างถ่องแท้  ก็จะช่วยพัฒนาการสื่อสารด้านอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพด้วย

2.ภาษาไทยในยุคไอที ภาษาของวัยรุ่นในโลกออนไลน์ ภาษาเฉพาะกลุ่ม

3.ภาษาไทยดี ทำให้การเรียนและการทำงาน มีความก้าวหน้า ประสบความสำเร็จ

4.พระปรีชาสามารถด้านการใช้ภาษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสิ่งที่ทรงห่วงใยในการใช้ภาษาของคนไทย

                   ทั้งนี้บรรยากาศตลอดการบรรยายเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เพราะวิทยากรใช้วิธีการบรรยายสลับกับการทำกิจกรรมทดสอบเรื่องการสื่อสารของผู้ฟังอยู่ตลอดเวลา

                     ตลอดการบรรยายของคุณสายสวรรค์ ในระยะเวลา 3 ชั่วโมงเต็ม ได้รับความสนใจจากผู้ฟังเป็นอย่างดี  ไม่เว้นแม้แต่นักศึกษาชายชาวเกาหลีคนหนึ่ง ซึ่งตั้งใจฟังคุณสายสวรรค์อย่างใจจดใจจ่อ และเมื่อถึงเวลาร่วมเล่นเกม เขาก็ร่วมเล่นด้วยอย่างสนุกสนาน เขาพูดภาษาไทยได้ดี ชัดเจน อย่างน่าชื่นชม ทั้งที่เพิ่งมาเรียนที่เมืองไทยได้ 2 ปี เป็นตัวอย่างให้เห็นว่า การฝึกภาษาต่างชาติไม่ใช่เรื่องเกินความพยายาม เมื่อชาวต่างชาติยังฝึกใช้ภาษาไทยได้ คนไทยเองก็สามารถฝึกภาษาของชาติอื่นเขาได้ไม่แพ้กัน ขึ้นอยู่กับความใส่ใจและความพยายามของเราเอง

                       กิจกรรมที่ทำร่วมกันในวันนี้ถือเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนที่เข้าร่วมการเสวนาอย่างยิ่ง เพราะประโยชน์ที่น้องๆได้รับนั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆ ไม่ว่าจะเป็น ความเพียรในการศึกษาและการอนุรักษ์ภาษาไทยของในหลวง การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียนทำให้คนประสบความสำเร็จในชีวิตได้  การระมัดระวังการใช้ภาษาระหว่างโลกออนไลน์กับโลกแห่งความเป็นจริง ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของภาษาไทยมากยิ่งขึ้น รู้จักการเลือกใช้คำในภาษาไทยเพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ อีกทั้งร่วมกันปลุกจิตสำนึกว่า ถึงเวลาแล้วที่ควรหันมาอนุรักษ์ภาษาไทย โดย การพูด อ่าน และเขียนให้ถูกต้องชัดเจน เพื่อให้ภาษาไทยคงอยู่คู่ชาติไทยไปตราบนานเท่านาน

 

About The Author

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.