Select Page

“อีสท์ วอเตอร์” รวมพลังทำอุทยานเรียนรู้ ผุดห้องสมุดมีชีวิตเพื่อเด็ก

“อีสท์ วอเตอร์” รวมพลังทำอุทยานเรียนรู้ ผุดห้องสมุดมีชีวิตเพื่อเด็ก

“อีสท์ วอเตอร์” จับมือ อบจ.ระยอง และทีเค พาร์ค รวมพลังจัดตั้งอุทยานแห่งการเรียนรู้ระยอง หรือ “อาร์เค พาร์ค” เพื่อประโยชน์แก่เยาวชนจะได้มีแหล่งค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำ พร้อมรุกลงทุนร่วมกับ อบจ.ระยองในการใช้เทคโนโลยีผลิตน้ำเค็มให้เป็นน้ำจืดบนเกาะเสม็ด

               นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการและบริการลูกค้า บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรืออีสท์ วอเตอร์ เปิดเผยว่า ทางอีสท์ วอเตอร์ ร่วมกับนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (อบจ.) และนางทัศนัย วงศ์พิเศษกุล ผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (ทีเค พาร์ค) ได้ร่วมกันจัดสร้างอุทยานการเรียนรู้ระยอง หรือ “อาร์เค พาร์ค” ขึ้นที่ จ.ระยอง เพื่อเป็นประโยชน์แก่เยาวชนรวมถึงผู้ที่สนใจ ได้มีแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ มีความสนุกสนาน ในบรรยากาศที่แปลกใหม่สร้างสรรค์ โดยได้เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 54 แล้วเสร็จเมื่อ 20 ธ.ค.ที่ผ่านมา และจะเปิดให้บริการเป็นทางการในเดือน พ.ค.56

               ทั้งนี้ อุทยานการเรียนรู้ระยองใช้เม็ดเงินจำนวน 36.5 ล้านบาท แบ่งเป็นงบประมาณสนับสนุนจากอีสท์ วอเตอร์ 18.5 ล้านบาท และงบประมาณจาก อบจ.ระยองอีก 18 ล้านบาท ทั้งยังได้รับความอนุเคราะห์พื้นที่ของโรงเรียนมัธยมตากสิน จังหวัดระยอง ให้เป็นสถานที่ก่อสร้าง บนพื้นที่กว่า 1,248 ตารางเมตร ถือเป็นของขวัญปีใหม่ และเป็นของขวัญทางความรู้ให้ชาวระยองและท้องถิ่นใกล้เคียง รวมทั้งผู้ที่มีความสนใจ ทั้งยังเป็นของที่ระลึกในโอกาสที่อีสท์ วอเตอร์ ได้ดำเนินการมาครบรอบ 20 ปีอีกด้วย

               นอกจากนี้ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ทีเค พาร์ค ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ จะมาช่วยให้คำปรึกษาในเรื่องของรูปแบบ และวิธีการดำเนินงานให้อุทยานการเรียนรู้ระยอง เป็นห้องสมุดที่มีชีวิตเหมือนกับทีเค พาร์ค ในกรุงเทพฯ  “สิ่งที่ทำให้อุทยานการเรียนรู้แห่งนี้มีความพิเศษกว่าที่อื่นคือ การรวบรวมองค์ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการบริหารจัดการน้ำในโซนนิทรรศการน้ำ (Water Showcase) เพื่อให้ผู้ที่มาศึกษาเยี่ยมชมรู้จัก และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำให้มากที่สุด เพราะทรัพยากรน้ำถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อทุกๆชีวิต ไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงอุปโภคบริโภค” นายเชิดชายกล่าว

               นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (อบจ.ระยอง) กล่าวว่า อบจ. ระยองมีนโยบายชัดเจนที่จะส่งเสริมเรื่องการศึกษาเพื่อเพิ่มการเรียนรู้ให้กับเยาวชน และประชาชนในจังหวัดระยองอยู่แล้ว โดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนอย่างอีสท์ วอเตอร์ และอุทยานการเรียนรู้ทีเค พาร์ค ซึ่งนับว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดระยองมากๆ

               ทั้งนี้ สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (ทีเค พาร์ค) ในฐานะผู้มีหน้าที่ปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การเรียนรู้แก่เด็ก และเยาวชน ภายใต้ภารกิจหลักในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในรูปแบบ “ห้องสมุดมีชีวิต” ยังอาสามาเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาแนะนำในการสร้างศูนย์อุทยานการเรียนรู้ระยอง ตั้งแต่การจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมภายใน จัดแบ่งพื้นที่ใช้สอย (Zoning) การคัดเลือกหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย และที่สำคัญคือ  การพัฒนาทักษะบุคลากร ทั้งบรรณารักษ์ สารสนเทศ และการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ  ทั้งนี้ ทีเค พาร์คยังได้สนับสนุนระบบซอฟต์แวร์ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบสมาชิกและสื่อการเรียนรู้ เกมสร้างสรรค์ พร้อมจัดอบรมบรรณารักษ์เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นห้องสมุดมีชีวิตอย่างแท้จริง  

                ในการเดินทางไปเยี่ยมชมห้องสมุดมีชีวิต “อาร์เค พาร์ค” ครั้งนี้ ผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกในจังหวัดระยอง ของอีสท์ วอเตอร์ ซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติการเดิมที่ได้มีการปรับปรุงใหม่ โดยสิ่งที่น่าสนใจอยู่ที่ห้องระบบควบคุมแบบรวมศูนย์ (Control Center) ที่ใช้ในการบริหารระบบสูบส่งน้ำ โดยมีการจัดการฐานข้อมูลที่เป็นมาตรฐานและใช้สถานีศูนย์ควบคุมกลาง (Master Cen-tralized Control) เป็นตัวควบคุมการสั่งการ และการสื่อสารทั้งหมดในระบบควบคุมและประเมินผลแบบศูนย์รวม (Supervisory Control And Data Acquisition หรือ SCADA) รวมถึงใช้โปรแกรมระบบ GIS และแบบจำลองอุทกพลศาสตร์ เพื่อวางแผนและบริหารจัดการแหล่งน้ำและการใช้น้ำได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำและการบริหารจัดการโครงข่ายท่อส่งน้ำของบริษัทเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

               นอกจากนี้ ทางอีสท์ วอเตอร์ ยังมีแผนบริหารจัดการน้ำบนเกาะเสม็ด โดยการใช้เทคโนโลยีการทำน้ำเค็มให้กลายเป็นน้ำจืดและใช้ระบบ R.O. กรองผ่านเมมเบรนแบบ Spiral ซึ่งเป็นเทคโนโลยีจากอิสราเอล โดยอีสท์ วอเตอร์ ได้มอบหมายให้บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ และ อบจ.ระยอง เป็นผู้ดำเนินการลงทุนร่วมกัน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ที่จะได้ใช้น้ำที่มีราคาถูกลง และยังเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2555 หน้า 9

About The Author

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.