Select Page

พระราชชายา เจ้าดารารัศมี ตอนที่ ๑ “พระธิดาพระเจ้าเชียงใหม่…ประสูติ”

รายการ เล่าเรื่องไทย ๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง พระราชชายา เจ้าดารารัศมี ตอนที่ ๑ “พระธิดาพระเจ้าเชียงใหม่…ประสูติ” ออกอากาศวันอังคารที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ ทางยูทูป : เล่าเรื่องไทย ๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง

เล่าเรื่องพระประวัติเจ้าดารารัศมี พระธิดาในพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่และแม่เจ้าทิพเกสร (เทพไกรสร) ตั้งแต่ครั้งประสูติ และฉายภาพให้เห็นถึงบริบทของบ้านเมืองทั้งที่กรุงเทพ ฯ และนครเชียงใหม่ ซึ่งทรงเจริญวัยและทรงได้รับความรู้ในด้านต่างๆ เมื่อเจ้าดารารัศมีทรงเจริญชันษาได้ ๑๑ ปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าอินทวิชยานนท์จัดพิธีโสกันต์ พร้อมกับพระราชทานเครื่องโสกันต์ระดับเจ้าฟ้าให้เจ้าดารารัศมีทรงในพิธี ซึ่งเป็นเรื่องพิเศษอันไม่เคยปรากฏธรรมเนียมมาก่อนหน้านั้น เมื่อเจ้าดารารัศมีได้ตามเสด็จพระบิดาซึ่งเสด็จมาร่วมงานพระราชพิธีลงสรงและเฉลิมพระนามสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมงกุฎราชกุมาร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าดารารัศมีถวายตัวเข้ารับราชการฝ่ายในในฐานะเจ้าจอม เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๒๙

รายการ “เล่าเรื่องไทยๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง” : เป็นรายการที่มุ่งให้ความรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรม ภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี ประวัติศาสตร์ และเกร็ดความรู้เรื่องไทยๆ ที่เพลิดเพลินย่อยง่าย เสริมสร้างความรักและภูมิใจในความเป็นไทย ดำเนินรายการโดย คุณสายสวรรค์ ขยันยิ่ง ผู้ประกาศข่าวและพิธีกร ที่รักในศิลปวัฒนธรรมไทย และจะพาคุณไปสัมผัสความงามในวิถีไทยที่หลากหลายและลึกซึ้งกว่าเดิม

About The Author

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.