Select Page

เผยโฉม 9 ศิลปินแห่งชาติ

เผยโฉม 9 ศิลปินแห่งชาติ

จากผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและมีผลงานดีเด่น ที่ยอมรับของวงการศิลปะ ทั้ง 9 จะเข้ารับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 24 ก.พ. นี้ เนื่องในวันศิลปินแห่งชาติ          

         โดยศิลปินที่ได้รับเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติใน 3 สาขา ได้แก่ ทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ และ สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี พ.ศ. 2552 มีรายชื่อดังต่อไปนี้  

 1. ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ ปี 2552 สาขาทัศนศิลป์ ด้านจิตรกรรม 

 

  ปรีชา
ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ ปี 2552


          นายปรีชา เถาทอง อายุ 61 ปี ชาวกรุงเทพฯ จบการศึกษาปริญญาศิลปะมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และรับราชการอาจารย์ ม.ศิลปากร เกษียณอายุในตำแหน่งศาสตราจารย์ ระดับ 9 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ตลอดระยะเวลา 39 ปี สร้างสรรค์ศิลปกรรมไทยร่วมสมัยอย่างมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง เช่น ชุดแสงเงา

 2. นายองอาจ สาตรพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ ปี 2552 สาขาทัศนศิลป์ ด้านสถาปัตยกรรมร่วมสมัย 

                                                                                     องอาจ

นายองอาจ สาตรพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ ปี 2552

          นายองอาจ สาตรพันธุ์ อายุ 65 ปี ชาวกรุงเทพฯ จบการศึกษามหาวิยาลัยคอร์แนล สหรัฐอเมริกา เป็นสถาปนิกที่เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมแบบร่วมสมัย สามารถประยุกต์ใช้ศิลปะแบบดั้งเดิมผสมผสานกับศิลปะสมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน และแสดงให้เห็นถึงรากเหง้าของวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี จนได้รับรางวัล The Baird Prize จากมหาวิทยาลัยคอร์แนล และรางวัลสถาปนิกดีเด่นจากสมาคมสถาปนิกสยาม เช่น อาคารตึกช้างคอนโดมิเนียม 

3. นางเพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์ ศิลปินแห่งชาติ ปี 2552 สาขาทัศนศิลป์ ด้านประณีตศิลป์- แกะสลักเครื่องสด

 เพ็ญพรรณ

นางเพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์ ศิลปินแห่งชาติ ปี 2552

          นางเพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์ อายุ 83 ปี ชาวสกลนคร เป็นผู้สร้างสรรค์ศิลปะการแกะสลักผัก ผลไม้ ใบตอง ดอกไม้สด รูปแบบลวดลาย เนื้อหาและวิธีการนำเสนอให้กว้างขวางขึ้นสู่สายตาชาวโลก เช่น งานโคมลอย พระราชพิธีจองเปรียงในจินตนาการ 

4. นายวรนันท์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ ปี 2552  สาขาทัศนศิลป์ด้านภาพถ่าย 

                                                                                                      วรนันท์

นายวรนันท์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ ปี 2552

          นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร อายุ 55 ปี ชาวกรุงเทพฯ จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนวัดราชสิงขร และเข้าอบรมการถ่ายภาพทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งฝึกฝนการถ่ายภาพกว่า 30 ปี ผลงานได้รับรางวัลจากสมาคมถ่ายภาพทั่วโลกประมาณ 1, 000 รางวัล เช่น รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม (Best of Show) การประกวดภาพถ่ายสไลด์สีนานาชาติทั่วโลก

5. นายเสกสรรค์ ประเสริฐกุล ศิลปินแห่งชาติ ปี 2552 สาขาวรรณศิลป์ ด้านเรื่องสั้น สารคดี นวนิยาย กวีนิพนธ์  

                                                                                                  เสกสรรค์

นายเสกสรรค์ ประเสริฐกุล ศิลปินแห่งชาติ ปี 2552

          นายเสกสรรค์ ประเสริฐกุล อายุ 60 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ปริญญาโทและปริญญาเอก มหาวิทยาลัยคอร์แนลล์  สหรัฐอเมริกา เคยดำรงตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งนี้ เขียนหนังสือมาตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษา มีผลงานที่สร้างสรรค์มากว่า 3 ทศวรรษ ทั้งเรื่องสั้น นิยาย  บันทึก ความเรียง บทความ บทปาฐกถา บทวิจารณ์วรรณกรรม และงานแปล เนื้อหาความคิดที่แนบแน่นอยู่กับประสบการณ์ชีวิต งานเขียนในทศวรรษแรกและทศวรรษที่สองสะท้อนทัศนะและอารมณ์ ในฐานะปัญญาชนที่เป็นผู้นำในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม2516 ในช่วงทศวรรษที่สามเป็นวรรณกรรมเชิงปรัชญา บนพื้นฐานภูมิปัญญาตะวันออก นำไปสู่การตกผลึกทางความคิด มีความลุ่มลึก คมชัด ผลงานสร้างสำนึกทางประวัติศาสตร์  

6. นายจตุพร รัตนวราหะ ศิลปินแห่งชาติ ปี 2552 สาขาศิลปะการแสดง ด้านนาฏศิลป-โขน 

                                                                                                    จตุพร

นายจตุพร รัตนะวราหะ ศิลปินแห่งชาติ ปี 2552

          นายจตุพร รัตนะวราหะ อายุ 73 ปี มีความสามารถด้านการแสดงโขน – ละคร โดยเป็นครูสอนโขนถวายแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เข้ารับพระราชทานครอบประธานพิธีไหว้ครูโขนละคร และการต่อกระบวนรำเพลงหน้าพาทย์องค์พระพิราพ เมื่อปี 2527 

7. นายอุทัย แก้วละเอียด ศิลปินแห่งชาติ ปี 2552 สาขาศิลปะการแสดง ด้านดนตรีไทย 

                                                                                                               อุทัย copy

นายอุทัย แก้วละเอียด ศิลปินแห่งชาติ ปี 2552

          นายอุทัย แก้วละเอียด อายุ 77 ปี จ.สมุทรสงคราม จบการศึกษาประถมที่ 4 โรงเรียนวัดอัมพวา เป็นลูกศิษย์ระนาดเอกของหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ได้รับการถ่ายทอดชั้นเชิงการบรรเลงเดี่ยวระนาด เพลงหน้าพาทย์ การขับร้องและการประชันวง มีความรู้เแตกฉานทั้งทางระนาดเอกและระนาดทุ้ม ผลงานประพันธ์เพลงเถาเทพทอง เถาสุดคะนึง และแสดงเดี่ยวระนาดเอก ในการแสดงระนาดโลกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ และเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทย    

8. นางมัณฑนา โมรากุล ศิลปินแห่งชาติ ปี 2552 สาขาศิลปะการแสดง ด้านดนตรีไทยสากล-คำร้อง  

                                                                                                                   ภาพนางมัณฑนา โมรากุล ศิลปินแห่งชาติ ปี 2552

นางมัณฑนา โมรากุล ศิลปินแห่งชาติ ปี 2552

          นางมัณฑนา โมรากุล อายุ 86  ปี ชาวกรุงเทพฯ จบการศึกษาโรงเรียนเสาวภา เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงโดดเด่นมาตลอด ผลงานเพลงได้รับความนิยมจนถึงปัจจุบัน เช่น เรณูดอกฟ้า  สิ้นรักสิ้นสุข  อาลัยรัก  จุฬาตรีคูณ ลาแล้วจามจุรี เป็นต้น

9. นายประยงค์ ชื่นเย็น ศิลปินแห่งชาติ ปี 2552 สาขาศิลปะการแสดง ด้านดนตรีไทยลูกทุ่ง-ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน
                                                                                                            
นายประยงค์ ชื่นเย็น ศิลปินแห่งชาติ ปี 2552

                                                                                        

          นายประยงค์ ชื่นเย็น อายุ 63 ปี เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านดนตรีมากว่า 40 ปี เริ่มเข้าวงการเพลงโดยเป็นนักดนตรีเป่าทรัมเป็ท อยู่กับวงดนตรีรวมดาวกระจาย 2510 ต่อมามาอยู่กับวงดนตรีสุรพัฒน์  ผ่องศรี วรนุช และเพลิน พรหมแดน และมีผลงานเรียบเรียงเสียงประสานและบันทึกแผ่นเสียง อาทิ เพลงหนาวอีกปี  จดหมายจากแนวหน้า  หัวใจถวายวัด ล่องเรือหารัก  และเรียบเรียงเสียงประสานเพลงพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ เพลงส้มตำ เพลงแดร็กคูล่าผู้น่ารัก เพลงเพ็ญจันทร์ และเพลงพลบค่ำ   

          นายธีระ กล่าวด้วยว่า สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกศิลปินแห่งชาตินี้ ประกอบด้วย 3 หลักเกณฑ์ใหญ่ ดังนี้

          – เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญและมีผลงานดีเด่น

          – เป็นที่ยอมรับของวงการศิลปะแขนงนั้น

          – เป็นผู้มีคุณธรรม มีผลงานที่ยังประโยชน์ต่อสังคมและมนุษยชาติ ได้รับรางวัลหรือเกียรติคุณระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

          ซึ่งในปีนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวนมาก และมีกระบวนการพิจารณาอย่างละเอียดมากที่สุดโดยศิลปินแห่งชาติปี 2552 จะเข้ารับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 24 ก.พ. นี้ เนื่องในวันศิลปินแห่งชาติ ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

 

 
ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก : หนังสือพิมพ์ข่าวสด และ หนังสือพิมพ์มติชน

ประยงค์

About The Author

aof

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.