Select Page

Tag: วิรงรอง พรมมี

“ขาโถกเถก” การละเล่นไทยที่แฝงไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่น

การละเล่น “ขาโถกเถก หรือ ไม้โถกเถก” สีสันหนึ่งในงานแถลงข่าวการจัดงานฉลองวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์...

Read More
Loading